Prelegenci

dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny FRSE
Członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej; m.in od 2003 członek grupy konsultacyjnej ds. wdrożenia w Polsce Europejskiego Portfolio Językowego. W latach 2004–2009 członek grupy konsultacyjnej ds. tworzenia polityki językowej Unii Europejskiej. Ponadto: członek roboczej grupy językowej w ramach programu Edukacja i Szkolenia 2010 wspierającego strategię lizbońską oraz członek grupy eksperckiej powołanej przez Komisję Europejską – ELIN Europejska Sieć Inspektorów Językowych. Ponadto jest koordynatorem projektu Rady Europy „Country Profile”.
W okresie 2017–2018 współtwórca nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.  Jest twórcą polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Komisji Europejskiej; W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił w latach 1998–2011 stanowisko koordynatora, a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, eTwinnig, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie. Od maja 2016 pełni funkcję dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, dr h. c. mult.
Socjolog edukacji, wędrowny nauczyciel akademicki, członek rzeczywisty PAN, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, doctor honoris causa: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, wypromował 36 doktorów.

 


prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka kilkudziesięciu narzędzi diagnostycznych, pomocy terapeutycznych, kilku filmów, około 400 publikacji. Autorka Metody Dobrego Startu. Wyróżnienia m.in. Order Uśmiechu –  przyznany przez dzieci i Międzynarodową Kapitułę,  Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Dziecka; Dyplom Zasłużonego dla Psychologii – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, honorowe członkostwo Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego dla dobro czyniących.
Pracę naukową  łączy z działalnością na rzecz dzieci, ich rodziców i nauczycieli.


prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badań Eduakcyjnych w Warszawie. Laureatka Nagrody I Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjalizacyjnych i selekcyjno-stratyfikacyjnych funkcji edukacji i szkolnictwa, roli kultury popularnej w kontekście kształtowania tożsamości młodego pokolenia oraz edukacyjnych i społeczno-kulturowych sposobów kształtowania kobiecości i męskości.


prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
Pedagog społeczny, nauczyciel akademicki, prof. zw. dr hab. w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej. Autorka sześciu monografii autorskich, 12 monografii pod redakcją naukową oraz przeszło 270 artykułów naukowych. Badaczka problematyki dziecka i dzieciństwa w ujęciu interdyscyplinarnym, które sytuuje się w orientacji humanistycznej, wskazującej na podmiotowe i integralne podejście do dziecka, jego dzieciństwa i procesów socjalizacyjno-edukacyjnych, w których ono uczestniczy, jako pełnoprawny podmiot kreujący własną biografię w oparciu o zasoby osobowe, rodzinne, środowiskowe.


prof. dr hab. Maria Deptuła
Pedagog zainteresowany wczesną profilaktyką problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, zwłaszcza diagnostyką pedagogiczną oraz projektowaniem i ewaluacją oddziaływań wspomagających rozwój psychospołeczny uczniów (szczególnie zagrożonych odrzuceniem rówieśniczym i niepowodzeniami szkolnymi). Autorka skal do badania samooceny zdolności umysłowych dzieci w klasach I –IV oraz postrzegania relacji z rówieśnikami i nauczycielami przez uczniów klas IV–VI.


prof. dr hab. Mirosław J. Szymański
Pedagog i socjolog edukacji, prof. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, reformy edukacyjne w Polsce i na świecie, społeczne przyczyny nierówności edukacyjnych, problematyka wartości i wartości edukacyjnych, funkcjonowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość ucznia i nauczyciela, konstruowanie tożsamości.


dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW i SWPS
Naukowiec i praktyk – psycholog i psychoterapeuta. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu SWPS. Redaktor prowadząca specjalistyczne czasopismo zawodowe dla psychologów i psychoterapeutów „Psychologia w Praktyce”. Autorka ponad stu publikacji, w tym dwóch książek o wykluczeniu społecznym i poczuciu przynależności.
Wygłosiła blisko 200 wykładów  na temat poczucia przynależności i poczucia wykluczenia człowieka oraz przedstawiła prezentacje z zakresu psychonutrition m.in. na uniwersytetach w Anglii, we Włoszech, w USA, w Indiach i w Rosji. Wraz z profesorem Philipem Zimbardo założyła pierwszą w Europie fundację Zimbardo Youth Center, która promuje zakładanie centrów Zimbardo w Polsce (Nikiszowiec, Kraków, Rzeszów). Jest liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – odpowiednika amerykańskiego Heroic Imagination Project, w którym upowszechnia koncept Bohatera Dnia Codziennego w szkołach i instytucjach. Odbyła staż naukowy w Halberg Chronobiology Center (University of Minnesota), gdzie współpracowała z prof. Franzem Halbergiem i prof. G. Cornelissen w ramach badań Chronomics Study w Polsce.


dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM
Pracownik Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów związanych z socjologią edukacji oraz pedagogiką porównawczą. Jest autorem książek Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawczej (Poznań 2005), Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii (Poznań-Leszno 2007), Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji (Kraków 2011), Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne) (Poznań 2013), Polityka apartheidu w szkolnictwie RPA. Geneza, rozwój i konsekwencje, (Poznań 2017), współautorem (wraz z prof. dr hab. A. Gromkowską-Melosik) książki Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (Kraków 2008), a także redaktorem książki Edukacja i stratyfikacja społeczna (Poznań 2003) oraz współredaktorem książki Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje (Poznań 2018). Ponadto opublikował wiele tekstów dotyczących socjologicznych teorii edukacji oraz selekcyjnej i stratyfikacyjnej funkcji edukacji w różnych krajach świata.


dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW
Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pedagog, filozof, prawnik. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Oxford University. Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej na UKW w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce filozofii edukacji, zwłaszcza różnic między jej nurtami w podejściu do nierówności społecznych, wykluczenia, solidaryzmu społecznego, a także wychowania moralnego i religijnego, obywatelskości oraz patriotyzmu.


dr hab. Piotr Plichta
Doktor habilitowany nauk społecznych. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w erze cyfrowej”. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych, przemocy szkolnej, stresu zawodowego, zdrowia publicznego oraz korzystania z nowych mediów. Członek i kierownik zespołów badawczych. Uczestnik towarzystw krajowych (np. Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych) i międzynarodowych sieci naukowych COST. Współpracuje z licznymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z placówkami edukacyjnymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi działalność ekspercką na zlecenie instytucji centralnych i samorządowych


dr Krystyna Pomorska
Psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u dzieci. Szczególnie bliskie jej są behawioralno-rozwojowe podejścia naturalistyczne oraz metody udowodnione naukowo w pracy terapeutycznej.


dr Magdalena Wędzińska
Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Pedagog i psycholog specjalizująca się w tematyce wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.W badaniach naukowych skupia się na kwestiach aksjologii edukacyjnej, postaw społecznych i studiów nad młodzieżą.

 


dr Katarzyna Forecka-Waśko
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim metodykę nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie interesuje się nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych.
W roku 2015 realizowała projekt „Myśl w ruchu” finansowany przez  Instytut Muzyki i Tańca. Jest też autorką stałej kolumny muzycznej w czasopismie „Wychowanie w Przedszkolu“.


dr Tomasz Knopik
Adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej UMCS, doradca zawodowy, coach. Od ponad dekady wspomaga rozwój uczniów zdolnych zarówno poprzez tworzenie narzędzi diagnostycznych, jak i opracowywanie innowacyjnych instrumentów wsparcia (edukacja ku mądrości, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób zdolnych, trening metapoznawczy i myślenia krytycznego).

 


mgr Marta Jerzak
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener programu przeciwdziałania agresji. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej (IBE), a także diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny (UW). W 2016 roku ukończyła szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii metodą Instrumental Enrichment. Prowadzi spotkania superwizyjne, a także Warsztaty dla Dobrych Rodziców/Nauczycieli.


mgr Magdalena Bartoszak
Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Szkoły Trenerskiej Akademii Grupy SET w Warszawie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autorka ogólnopolskich programów szkoleniowych dla sektora oświaty, w tym dotyczących pracy z uczniami z innego kręgu kulturowego.


mgr Szymon Borsich
Doktorant w Instytucie Pedagogiki UKW w Kielcach. Zainteresowania naukowe to m.in. zjawisko zagrożenia stereotypem, wyuczona bezradność, teoria atrybucji oraz teoria ram relacyjnych.

 

 


Ewa Falkowska
Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska. Od ponad piętnastu lat działa z ramienia UNICEF na rzecz propagowania i ochrony praw dziecka w Polsce. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tej tematyce. Aktywnie zaangażowana w proces monitorowania implementacji Konwencji o prawach dziecka w Polsce.

 


 

Prowadzący

Marek Zając – Konsultant ds. mediów, niezależny publicysta, prezenter
Niezależny publicysta i ekspert ds. mediów, scenarzysta i twórca filmów dokumentalnych, autor wielu książek i współtwórca projektów edukacyjnych. Blisko współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Od 2006 r. jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, przewodniczy także Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Przez lata jako dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny zajmował się tematyką religijną, historyczną, kulturalną i społeczną. Wyróżniony m.in. prestiżową nagrodą dziennikarską „Ślad”, a także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz dialogu oraz pamięci.