Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Komisja Europejska ogłosiła – w odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 – dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu Partnerstwa strategiczne (akcja 2) dla edukacji dorosłych, dotyczących rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę  (został w wyznaczony dodatkowy priorytet).

Termin składania wniosków: 29 października 2020 r. godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Corrigendum do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 na stronie KE.

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

Priorytety

Dotyczy dodatkowego terminu składania wniosków 29 października 2020: Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do dodatkowego priorytetu (priorytet główny): Rozwój umiejętności oraz włączenie społeczne przez kreatywność i sztukę.

 

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora Edukacji dorosłych lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który ma miejsce największy wpływ, musi być Edukacja dorosłych. We wniosku o dofinansowanie należy wybrać jeden priorytet główny (spośród priorytetów horyzontalnych lub dla sektora Edukacji dorosłych) oraz można wybrać jeden lub dwa priorytety dodatkowe (spośród wszystkich możliwych priorytetów wyznaczonych w programie – szczegóły w Przewodniku po programie).

 • Priorytety dla sektora Edukacja dorosłych 2020
  • Poprawa i poszerzanie gamy wysokiej jakości możliwości uczenia się dorosłych w drodze udostępnienia elastycznych ofert nauki przystosowanych do ich potrzeb w zakresie zdobywania wiedzy (np. nauka łączona, aplikacje cyfrowe do nauki) oraz walidacji umiejętności zdobytych w ramach nauki nieformalnej i pozaformalnej.
  • Wsparcie dla tworzenia ścieżek zdobywania nowych umiejętności oraz uzyskiwania do nich dostępu przez dorosłych o niskich kwalifikacjach, słabym stanie wiedzy i niewystarczających kompetencjach. Ma to dorosłym umożliwić poprawę umiejętności poznawczych, matematycznych i cyfrowych, a także innych kluczowych kompetencji. Powinno dać im też możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji, w tym poprzez identyfikację umiejętności oraz dopasowane oferty nauczania.
  • Zwiększanie popytu na zdobywanie wiedzy i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania, wspierające ścieżki zdobywania nowych umiejętności poprzez zachęcanie i namawianie dorosłych o niskich kwalifikacjach lub słabych umiejętnościach, ewentualnie poprzez opracowanie stosownych rad i wytycznych jako usługi, która zapewni, że dorośli będą mieli dostęp do odpowiedniej nauki przez całe życie.
  • Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące się osoby dorosłe, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę ich dotychczasowych umiejętności i wiedzy oraz motywowanie ich do dalszej nauki; usprawnianie metod i narzędzi nauczania poprzez skuteczne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii cyfrowych.
  • Opracowywanie mechanizmów monitorowania skuteczności oraz poprawiania jakości strategii uczenia się dorosłych (oraz zapewniania dostępu do nauki) oraz śledzenia i monitorowania postępów dorosłych osób uczących się.
  • Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich pokoleń, w tym poprzez oferowanie działań edukacyjnych dla osób starszych oraz wymianę doświadczeń, z myślą o budowaniu i umacnianiu tożsamości europejskiej.
   (Priorytet dodany przez Komisję Europejską 26 lutego 2020 w ramach zapowiadanej aktualizacji Przewodnika po programie Erasmus+)
 • Priorytety horyzontalne 2020

  Zachęcamy również do zapoznania się z priorytetami horyzontalnymi. Spośród priorytetów horyzontalnych Komisja Europejska określiła priorytet „włączenie społeczne” jako wysoce adekwatny. Poniżej zamieszczone są nazwy ww. priorytetów (pełna treść znajduje się w Przewodniku po programie):

  • Wspieranie szans dla wszystkich w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji, w tym podstawowych umiejętności
  • Włączenie społeczne
  • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i partycypacja
  • Cele środowiskowe i klimatyczne
  • Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej
  • Wspieranie edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, liderów edukacyjnych i pracowników pomocniczych
  • Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji
  • Zrównoważone inwestycje, jakość i efektywność systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży
  • Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkład w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną

Założenia akcji

Termin składania i czas trwania projektów dla konkursu 2020 – Akcja 2

Termin składania wniosków: 24 marca 2020, godz. 12:00:00 czasu brukselskiego (został przesunięty na 23 kwietnia 2020 godz. 12:00:00).


DODATKOWY
termin składania wniosków: 29 października 2020, godz. 12:00:00 czasu brukselskiego (projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.)

Kolejne etapy procesu wyboru wniosków i podpisywania umów

 • Ocena wniosków: marzec-lipiec 2020
 • Decyzje o przyznaniu dofinansowania: lipiec 2020
 • Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz z komentarzami ekspertów oceniających wnioski: sierpień 2020
 • Podpisywanie umów o dofinansowanie: do 3 miesięcy po przesłaniu powiadomień o wynikach konkursu (dla podmiotów niepublicznych z przyznanym skumulowanym dofinansowaniem przekraczającym 60 tys. euro – badanie zdolności finansowej; I płatność niezwłocznie po podpisaniu umowy – do 30 dni)

Spotkanie informacyjne beneficjentów z Narodową Agencją: wrzesień 2020.

Definicje określeń

W Przewodniku po programie Erasmus+, w Glosariuszu, podane są definicje pojęć na użytek programu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szczególnie ważne dla sektora Edukacji dorosłych są definicje:

 • Edukacja dorosłych
 • Organizacja edukacji dorosłych
 • Dorosły słuchacz
 • Job shadowing