Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry:

Wyniki konkursu wniosków o Akredytację Erasmus w dziedzinie młodzieży – nabór ciągły wniosków do 31 grudnia 2020

SEKTOR: MŁODZIEŻ
Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Młodzież zostało opublikowane w dniu 10 lipca br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Proces oceny wniosków i przyznawania akredytacji jest procesem stałym. Termin składania wniosków: najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Wnioski należy składać za pomocą oficjalnego elektronicznego formularza wniosku: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home.
Wniosek o Akredytację składany przez polską organizację/instytucję powinien zostać wypełniony w języku polskim.

Do wniosku należy załączyć podpisane przez prawnego reprezentanta Oświadczenie oraz, jeżeli jest to wymagane, pełnomocnictwo do złożenia wniosku.
Wzór pełnomocnictwa SE, VET, AE

 

 

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Został stworzony z myślą o osobach z mniejszymi szansami, a jego uproszczone zasady i procedury czynią go inicjatywą bardziej przyjazną dla nowych, niedoświadczonych wnioskodawców.

Udział w mobilności edukacyjnej ma się stać realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz kadry działającej na rzecz organizacji edukacji dorosłychOsoby młode i pracujące z młodzieżą będą mogły uzyskać wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Będzie to możliwe dzięki planowanemu znacznemu zwiększeniu środków na dofinansowanie działań mobilnościowych.

Program Erasmus na lata 2021-2027 nie został jeszcze przyjęty przez prawodawców UE, ale Komisja Europejska uruchomiła już pierwsze działanie, mające na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom składanie wniosków, co będzie możliwe po przyjęciu podstawy prawnej i zatwierdzeniu programu (Akredytacja).

Akredytacja

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja. Zaproszenie do składania wniosków o Akredytację w obszarze:

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie określenie „Akredytacja” nie jest jednoznaczne ze zwyczajowo przyjętym terminem „Akredytacja”, który był stosowany dla posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+. W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
Posiadacz Karty jakości mobilności programu Erasmus+ będzie mógł zostać wyróżniony specjalną Odznaką jakości Erasmusa. Odznaka jakości zostanie przyznana posiadaczowi Karty jakości mobilności, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i który uzyskał średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie raporty końcowe dotyczące projektów programu Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności.

Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem biletu wstępu do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

Warto wiedzeć

Mediateka