Krajowe Biuro Programu eTwinning

Program eTwinning wspomaga europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Mogą ją podjąć pla

cówki w całej Europie. eTwinning tworzy europejską społeczność liczącą 223 tys. nauczycieli ze 116 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 97 tys. różnorodnych projektów edukacyjnych. W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria, a od marca 2013 r. dołączyły kraje Partnerstwa Wschodniego UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina oraz Tunezja.

W Polsce eTwinning rozwija się bardzo dynamicznie. Uczestniczy w nim już ponad 24 tys. nauczycieli i ponad 10 tys. szkół, które prowadzą projekty współpracy międzynarodowej. Z udziałem polskich nauczycieli zrealizowano prawie 12 tys. projektów, co plasuje Polskę na pierwszym miejscu w europejskich statystykach programu. W naszym kraju program prowadzi Krajowe Biuro Programu eTwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Do programu mogą włączyć się nauczyciele ze wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących podstawę programową. eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat. Każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz lub pedagog może przystąpić do programu bez żadnych ograniczeń formalnych czy ilościowych i realizować międzynarodowy projekt eTwinning wraz ze swoimi uczniami. Program jest elastyczny. Pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu i działań dowolne określenie czasu trwania projektu oraz podjęcie decyzji w sprawie liczby szkół partnerskich. Dzięki programowi na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu. Mogą do tego wykorzystać kamerę, aparat cyfrowy oraz inne narzędzia i aplikacje internetowe. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz aktywnych metod pracy z uczniem. Program wspiera rozwijanie już u najmłodszych wszystkich kluczowych kompetencji. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów, łączyć w sposób innowacyjny problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową.

eTwinning jest powszechnie dostępny. Wszystkie materiały internetowe oraz narzędzia niezbędne do rozpoczęcia projektu edukacyjnego ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net.

eTwinning oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia z kolegami z innych krajów i znajdują partnerów do współpracy.

Informacje o tych działaniach znajdują się na polskim portalu eTwinning www.etwinning.pl. Realizacja projektów ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez eTwinning: warsztatów, seminariów, konferencji czy kursów online nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne.

Nauczyciele po zrealizowaniu ciekawych projektów eTwinning mogą ubiegać się o przyznanie Krajowych i Europejskich Odznak Jakości, a także zgłaszać je do ogólnopolskich i europejskich konkursów eTwinning.