Erasmus+ Sport

Cele programu Erasmus+ Sport

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

  • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
  • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
  • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program Erasmus+ szczególny nacisk należy położyć na projekty dotyczące sportu powszechnego. Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te powinny przyczyniać się do:

  • podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu;
  • podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
  • zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej;
  • zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci;
  • wzmocnienia wymiany dobrych praktyk.