Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Komunikat

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna.

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/komunikat_wyniki_Akredytacji_2020_SE.pdf

Dokument opisujący procedurę odwoławczą dostępny jest poniżej:

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/2_Procedura_odwo%C5%82awcza_E.pdf

 

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wspierane działania

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwala nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się edukacją szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą;
  • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną;
  • Obserwacja pracy (job shadowing) : zapewnia nauczycielom, członków kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględniać indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.

Zasady wnioskowania

Wnioski składane są raz w roku elektronicznie przez uprawnione do udziału w akcji KA1 organizacje – publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe. We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie. Cele projektu są określane wspólnie przez nauczycieli i dyrektora w oparciu o potrzeby szkoły i jej pracowników, dzięki czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała placówka.

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+: krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat.

Najczęściej zadawane pytania

Komunikat w sprawie korzystania z usług firm pośredniczących

W związku ze wzrostem aktywności firm pośredniczących, oferujących Państwu odpłatną pomoc przy staraniach o uzyskanie dofinansowania, chcielibyśmy poinformować, że żadna z nich nie współpracuje z Narodową Agencją Programu Erasmus+, ani też nie posiada naszej rekomendacji, w zw. z czym nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji.

Informujemy ponadto, że wszelkie szkolenia organizowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ prowadzone są NIEODPŁATNIE przez pracowników Narodowej Agencji.

 

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wspierane działania

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwala nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się edukacją szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą;
  • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną;
  • Obserwacja pracy (job shadowing) : zapewnia nauczycielom, członków kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględniać indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.