Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Komisja Europejska ogłosiła DODATKOWY konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne” dla Kształcenia i szkolenia zawodowego, dotyczący gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness).

Termin składania wniosków do NA: 29 października 2020 r. godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Corrigendum do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 na stronie KE.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych

Celem takiej współpracy jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Typy projektów partnerstw strategicznych

Beneficjenci

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego z krajów uczestniczących w programie Erasmus+:

 • szkoły zawodowe,
 • centra kształcenia praktycznego,
 • ośrodki doskonalenia nauczycieli,
 • uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pracodawców,
 • partnerzy społeczni,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia branżowe,
 • izby rzemieślnicze,
 • władze lokalne i regionalne.

Priorytety

Projekt musi być zgodny z wybranymi priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub priorytetami horyzontalnymi. Na rok 2020 wyznaczono następujące priorytety dla ww. sektora:

Zasady

 • Czas trwania i dofinansowanie

  Czas trwania

  Projekty partnerskie mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Okres trwania projektu określa wnioskodawca.
  Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2020 r.

  Dofinansowanie

  Kwota dofinansowania jest ustalana przez pomnożenie 12 500 Euro (maksymalna miesięczne dofinansowanie dla całego projektu) przez czas trwania projektu (wyrażony w miesiącach). Wartość najkrótszego 12 miesięcznego projektu może wynieść nie więcej niż 150 000 Euro (12 500 Euro x 12 miesięcy). Wartość najdłuższego możliwego projektu może wynieść nie więcej niż 450 000 Euro.

  Model finansowania

  Wnioskodawcy z zależności od planowanych działań korzystają z odpowiednich kategorii finansowych. Są to:

  • Zarządzanie i wdrażanie (PMI) – kategoria występująca we wszystkich projektach. Środki na zarządzanie projektem, lokalne działania, upowszechnianie, materiały szkoleniowe.
  • Międzynarodowe spotkania projektowe (TPM) – środki na spotkania robocze dotyczące koordynacji i wdrażania projektu
  • Koszty nadzwyczajne (EC) – środki na podwykonawstwo lub zakup towarów i usług
  • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (SN) – dodatkowe środki wspierające udział uczestników niepełnosprawnych
  • Międzynarodowe działania dotyczące szkoleń i uczenia się (LTT) – środki na koszty podróży i wsparcie indywidualne (m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne

  Dodatkowo w przypadku projektów na rzecz innowacji wnioskodawcy mają do dyspozycji dwie dodatkowe kategorie:

  • Rezultaty pracy intelektualnej (IO) – rezultaty i trwałe produkty intelektualne – materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania, istotne pod względem jakości i ilości
  • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (ME) – wydarzenia dotyczące upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych
 • Partnerstwo

  Partnerstwo

  Partnerstwo musi składać się co najmniej z trzech instytucji zarejestrowanych w krajach programu i posiadających osobowość prawną. Maksymalna liczba partnerów nie jest zamknięta. Jednak dofinansowanie można skalkulować jedynie dla 10 instytucji.

  Miejsce realizacji projektu

  Wszystkie działania projektu muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji w nim uczestniczących. Działania z zakresu uczenia się, nauczania i szkolenia dla osób uczących się oraz działania długoterminowe dla pracowników/kadry mogą być organizowane wyłącznie w krajach programu.

  Ponadto w należycie uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

  • działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę instytucja UE,
  • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej mogą być organizowane w kraju dowolnego partnera stowarzyszonego zaangażowanego w projekt.
 • Składanie wniosku

  Wniosek do Narodowej Agencji składa koordynator w imieniu całego partnerstwa.

  Język wniosku:
  Wniosek należy złożyć w języku polskim lub angielskim. Wniosek można również złożyć w innych językach, jednak wtedy należy przedstawić tłumaczenie wniosku w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

  Liczba składanych wniosków:
  Jedno partnerstwo może złożyć jeden wniosek.
  Jeden wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków o ile partnerstwa tych wniosków są różne.
  Jedna instytucja może być partnerem projektu w dowolnej liczbie wniosków.