Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Szkoła równych szans”

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

„Szkoła Równych Szans”

Konferencja odbyła się w dniach 19-21 maja 2019 r. w hotelu Mercure Gdynia Centrum. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Prezydent Miasta Gdynia. Organizatorem Konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Wśród grona prelegentów znaleźli się między innymi: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński; prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz; prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik; prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas; prof. dr hab. Maria Deptuła; prof. dr hab. Mirosław J. Szymański; dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM; dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW; dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW i SWPS czy dr hab. Piotr Plichta. Tematyka konferencji dotyczyła diagnozy istniejących nierówności społecznych i edukacyjnych w szkole oraz sposobów na ich niwelowanie. Prelegenci prowadzili rozważania w obszarach: socjologii i filozofii edukacji, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczej, edukacji międzykulturowej, psychologii czy profilaktyki społecznej.

W Konferencji wzięło udział ok. 150 osób. Wśród uczestników byli decydenci oświatowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele środowiska akademickiego, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz beneficjenci programu Erasmus+. Uczestnicy konferencji brali udział w wykładach, panelu ekspertów, jak i sesjach tematycznych. Mogli zapoznać się z aktualnymi badaniami odnoszącymi się do społecznych uwarunkowań nierówności edukacyjnych, a także poznać rozwiązania, które mają wpływ na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w edukacji.

Podczas wykładu otwierającego konferencję prof. Zbigniew Kwieciński stwierdził, że należy zapewnić dzieciom równe szanse na optymalny dla nich rozwój, przy jednoczesnym uwzględnieniu odrębności i niepowtarzalności każdej jednostki. Najtrudniejszą kwestią, zdaniem Profesora Kwiecińskiego, jest przygotowanie nauczycieli wszystkich szczebli nauczania do rozpoznawania stanu rozwoju dziecka, diagnozy możliwych przyczyn jego deficytów rozwojowych oraz zapewniania mu indywidualnego programu wzmacniania słabszych stron jego rozwoju, przy jednoczesnym pełnym wykorzystywaniu jego specyficznych zdolności, talentów i motywacji.

Oprócz wykładów, paneli i sesji tematycznych tegoroczna konferencja została wzbogacona o strefę wystawców, w której nowoczesne i nowatorskie rozwiązania dla edukacji zaprezentowały instytucje działające w obszarze wspierania dzieci i młodzieży: Fundacja SYNAPSIS, Polskie Centrum Szkoleniowe Persona Dolls (Warszawskie Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki), Image Recording Solutions, Forum Media Polska, Akces Edukacja (dystrybutor Lego Education®) czy Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”.

Jedną z atrakcji konferencji było Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE), czyli multimedialny truck zbudowany na potrzeby szkoleniowe. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystać najnowsze technologie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W MCE zostały również zorganizowane krótkie sesje warsztatowe dla nauczycieli z lokalnych szkół, którzy poznali funkcjonowanie robotów edukacyjnych – KUBO Robotics, nowoczesnych kostek iMO-Lear oraz aplikacji „Przyjazne Linie” wspomagającej terapię behawioralną dzieci z autyzmem.

W trakcie Konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień dla projektów Erasmus+. Wyróżnienie otrzymało pięć instytucji za nowatorskie projekty zrealizowane na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych:

  • Przedszkole nr 237 za projekt „Every child is special”;
  • Fundacja instytutu Matki i Dziecka za projekt „EPISCHOOL – pokonajmy bariery razem”;
  • Szkola Podstawowa nr 9 za projekt „INCLUSION: Togetther we make a difference”;
  • Zespół Szkół nr 6 za projekt „Praca z uczniem niepełnosprawnym – implementacja dobrych praktyk”;
  • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem za projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w zakresie stosowanej analizy zachowania (ABA)”.

Podczas konferencji uczestnicy mieli również możliwość spotkania się z ekspertami FRSE i porozmawiania z nimi na tematy związane z programem Erasmus+, eTwinning oraz innymi inicjatywami międzynarodowymi koordynowanymi przez Fundację. Eksperci służyli pomocą we wszelkich kwestiach związanych z realizacją projektów, omawiali sprawy formalne i wymogi konkursów, a także doradzali w realizacji już rozpoczętych projektów i ich obsłudze.

Konferencja pokazała, że wyrównywanie szans edukacyjnych jest jednym z istotnych problemów społecznych. Im wcześniej zostaną zlokalizowane przyczyny nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży, tym precyzyjnej można zaplanować skuteczne metody i strategie ich niwelowania. Najistotniejszą konkluzją wydarzenia było stwierdzenie, że należy wspierać podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce w perspektywie krótko- i długoterminowej, aby każda szkoła mogła zapewnić optymalne warunki uczenia się i nauczania dzieci i młodzieży.

Wszystkim Prelegentom oraz Uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny oraz aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Szkoła równych szans”.

W imieniu Organizatorów
dr Edward Torończak, FRSE

Kontakt

Edward Torończak

email: etoronczak@frse.org.pl

tel: 22 46 31 531

Edyta Wirkowska

email: ewirkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 204

Weronika Przybysz

email: wprzybysz@frse.org.pl

tel: 22 46 31 205

Patronat honorowy