Polskie Biuro Eurydice

Eurydice jest siecią informacji o edukacji, która została utworzona w roku 1980 wspólnie przez Komisję Europejską i kraje członkowskie UE w celu wymiany informacji o krajowych systemach edukacji. Eurydice nie przyznaje grantów i nie prowadzi projektów. Sieć składa się z Europejskiego biura Eurydice, które mieści się w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli oraz 40 biur krajowych w 36 krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Co robimy?

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Realizacja tej misji obejmuje, miedzy innymi, przygotowanie następujących typów publikacji i opracowań:

  • Eurypedia – Europejska encyklopedia krajowych systemów edukacji;
  • Thematic reports (Publikacje tematyczne)raporty  dotyczące bieżących zagadnień będących przedmiotem europejskiej współpracy;
  • Key Data Series (Kluczowe dane) seria raportów zawierających wskaźniki ilościowe i jakościowe dotyczące edukacji;
  • Facts and Figures (Fakty i liczby) publikacje opisujące strukturę i inne charakterystyczne cechy systemów edukacji.

W swoich działaniach Eurydice współpracuje m.in. z Eurostatem, Cedefopem oraz wspiera Komisję Europejską w jej współpracy z OECD, Radą Europy oraz UNESCO.

Publikacje Sieci dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników zainteresowanych edukacją. Wszystkie raporty Sieci publikowane są na stronach internetowych Europejskiego i Polskiego Biura Eurydice, część z nich dostępna jest także w druku. Polskie Biuro Eurydice przygotowuje tłumaczenia wybranych publikacji na język polski.

Jak działanie Sieci wpisuje się w priorytety unijnej polityki edukacyjnej w tym programu Erasmus+?

Systemy edukacji w Europie są bardzo zróżnicowane, zrozumienie zasad ich organizacji i funkcjonowania staje się coraz ważniejsze w dobie intensywnego rozwoju współpracy i mobilności na poziomie europejskim i międzynarodowym. Sieć Eurydice zbiera informacje dotyczące legislacji, regulacji i polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach oraz dane statystyczne. Analizy uzupełniane są wynikami badań edukacyjnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Pozwala to na wychwycenie pewnych trendów i prowadzi do formułowania wniosków stanowiących podstawę do refleksji nad efektywnością poszczególnych rozwiązań strategicznych w edukacji. Eurydice wspiera prace prowadzone w kontekście realizacji strategii Europa 2020 i innych kluczowych inicjatyw  w dziedzinie europejskiej edukacji.