Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą

Mobilność osób młodych – wymiany młodzieżowe

Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup młodzieży z ró­nych krajów. Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, który interesuje młodzież, a jednocześnie jest zgodny z priorytetami programu Erasmus+ i wykorzystuje metody edukacji pozaformalnej. Szczególny nacisk kładziony jest na inicjatywę młodzieży oraz jej ak­tywny udział na wszystkich etapach realizacji projektu. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. Młodym ludziom muszą towarzyszyć pełnoletni liderzy.

Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W Wymianach młodzieżowych: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, mak­symalna 60 osób.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Ta akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświad­czeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się mło­dzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzy­skać wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających od dwóch dni do dwóch miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży).

Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów, a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.

Wolontariat Europejski

Projekty wolontariatu można realizować obecnie w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Więcej informacji: www.eks.org.pl.