Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Mobilność kadry edukacji dorosłych

Ważna informacja dla wnioskodawców w akcji 1 w roku 2021 w ramach nowego programu Erasmus+ 2021-2027.

Profil dorosłych osób uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021

Dokument do pobrania [PDF]

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja ma podnieść jakość swoich usług edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne kadry, zwane mobilnościami.

Wyjazdy zaplanowane w ramach projektu muszą wynikać z potrzeb dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej (wniosek może złożyć również krajowe konsorcjum) w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Potrzeby te należy zidentyfikować i opisać we wniosku o dofinansowanie w tzw. Europejskim Planie Rozwoju. W planie należy wskazać także, jakie kompetencje kadry wymagają poprawy i jak efekty wyjazdów przełożą się na codzienna pracę organizacji w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Projekt powinien przynosić konkretne korzyści nie tylko  uczestnikom wyjazdów i organizacji wysyłającej, ale też dorosłym odbiorcom jej oferty edukacyjnej i innym podmiotom zajmującym się edukacją dorosłych.

Projekt musi odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych, opisanych w Przewodniku po programie.
Szczególnie oczekiwane są projekty dotyczące szkolenia kadry organizacji edukacji dorosłych w takich obszarach jak: edukacja dorosłych uchodźców, wielokulturowość, tolerancja i różnorodność w środowisku uczenia się oraz nauczanie dorosłych w ich drugim języku.

Wspierane działania

Zasadniczym działaniem w projekcie są edukacyjne wyjazdy zagraniczne, do krajów programu Erasmus+, trwające od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Działania edukacyjne podczas mobilności  mogą polegać na:

  • udziale w kursach, szkoleniach, konferencjach;
  • obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych (tzw. job shadowing);
  • prowadzeniu zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.

W jednym projekcie można realizować wyjazdy na różne ww. formy edukacyjne, organizowane w różnych krajach.  Cel, formę oraz liczbę wyjazdów należy uzasadnić we wniosku.

W projekcie należy zaplanować działania związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdów (np. merytoryczne, kulturowe, językowe), monitoringiem oraz te związane z wykorzystaniem, wdrożeniem i upowszechnianiem rezultatów projektu, zarówno tych niematerialnych (np. zdobytego doświadczenia, wiedzy, umiejętności, nawiązanej współpracy), jak i materialnych (o ile dotyczy).

Podobnie istotnym elementem projektu jest też jego ewaluacja służąca ocenie, czy i w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty, jaka była jakość poszczególnych działań, co warto zmienić w przyszłości itp.

Potencjalni beneficjenci i uczestnicy projektu

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się organizacje i instytucje związane z niezawodową edukacją dorosłych lub konsorcjum minimum trzech takich podmiotów z tego samego kraju. Projekt musi przewidywać udział minimum dwóch organizacji: jednej wysyłającej, która ubiega się o dofinansowanie projektu i odpowiada za wysłanie swojej kadry na mobilności oraz jednej przyjmującej z zagranicy, która zapewnia szkolenie. W przypadku wyjazdu na job shadowing lub w celu prowadzenia zajęć na etapie planowania projektu wymagane są stosowne uzgodnienia z organizacją przyjmującą, ponieważ są to formy edukacyjne szyte na miarę. Natomiast w przypadku wyjazdu np. na ogólnodostępną konferencję czy kurs, zakres współpracy z organizacją przyjmującą jest w naturalny sposób mniejszy.

Z wyjazdów może korzystać jedynie kadra organizacji wysyłającej lub krajowego konsorcjum, zaangażowana w niezawodową edukację dorosłych, np. nauczyciele szkół ogólnokształcących dla dorosłych, szkoleniowcy, edukatorzy dorosłych działający w społecznościach lokalnych oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych, w tym kadra zarządzająca. Do kadry, w rozumieniu programu Erasmus+, zaliczani są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę/dzieło/zlecenie oraz wolontariusze i członkowie organizacji pełniący rolę kadry edukacji dorosłych.

W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób ze specjalnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami) możliwy jest udział osób towarzyszących.

Możliwe dofinansowanie

Dofinansowanie projektu obejmuje: koszty podróży, wsparcie indywidualne (związane głównie z kosztami utrzymania) i wsparcie organizacyjne (związane bezpośrednio z realizacją działań projektowych, np. dotyczące przygotowania uczestników do wyjazdów i upowszechniania rezultatów).

W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może także obejmować opłatę za kurs, wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami (wynikającymi z niepełnosprawności) oraz koszty nadzwyczajne (koszty gwarancji bankowej).

Możliwości wyjazdu – źródła informacji

W planowaniu wyjazdów edukacyjnych w ramach Akcji 1 przydatne mogą okazać się oferty szkoleń z zakresu niezawodowej edukacji dorosłych publikowane na stronach internetowych:

Wybór szkoleń z oferty opublikowanej na powyższych stronach nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z innych ofert, przy czym nie istnieją żadne europejskie bazy szkoleń dla kadry edukacji dorosłych o gwarantowanej przez Narodową Agencję jakości. Istotne jest, aby tematyka wyjazdu edukacyjnego była związana z niezawodową edukacją dorosłych oraz była dostosowana do potrzeb opisanych w Europejskim Planie Rozwoju organizacji.

Termin składania wniosków dla konkursu 2020 – Akcja 1

Termin składania wniosków:  11 lutego 2020 r., godz. 12:00:00 czasu brukselskiego.
Projekty w konkursie roku 2020 mogą trwać od 12 do 24 miesięcy.
Projekt musi się rozpoczynać pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r.

Kolejne etapy procesu wyboru wniosków i podpisywania umów

  • Ocena wniosków: luty-kwiecień 2020
  • Decyzje o przyznaniu dofinansowania: szacunkowo koniec kwietnia 2020
  • Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz z komentarzami ekspertów oceniających wnioski: maj 2020
  • Podpisywanie umów o dofinansowanie: do 3 miesięcy po przesłaniu powiadomień o wynikach konkursu (dla podmiotów niepublicznych z przyznanym skumulowanym dofinansowaniem przekraczającym 60 tys. euro – badanie zdolności finansowej; I płatność niezwłocznie po podpisaniu)
  • Spotkanie informacyjne beneficjentów z Narodową Agencją: czerwiec 2020.