Szkolnictwo Wyższe
W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Z uwagi na panującą epidemię, Beneficjenci realizujący projekty mobilności zaakceptowane w latach 2018 i 2019 oraz Partnerstwa strategiczne zaakceptowane w latach 2017, 2018 i 2019 (dotyczy projektów obecnie trwających) mają możliwość podpisania dodatku do umowy, na którego podstawie będą mogli prowadzić wybrane działania w formie zdalnej.

Dodatek do umowy określa warunki finansowania takich działań. Jest on dostępny do pobrania w systemie OnLine FRSE na koncie instytucji. Po jego wydrukowaniu, sprawdzeniu treści i podpisaniu instytucja powinna go wysłać w dwóch egzemplarzach do NA. Nie trzeba wysyłać do NA odrębnej prośby/zgłoszenia w tej sprawie.

Dla kogo?

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami.

Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki.
Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Strefy

Kontakt

Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus)

email: he@erasmusplus.org.pl