Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Począwszy od konkursu w roku 2018 w akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej oraz projekty Współpracy szkół.

Współpraca szkół

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół z przynajmniej dwóch różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat.

Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Wspierane działania:

 • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
  • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
  • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
  • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.
 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro. Do limitu tego nie zaliczają się środki przeznaczone na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Każda szkoła zawiera umowę ze swoją Narodową Agencją i zarządza swoją częścią dofinansowania. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie, zarządzanie całością projektu oraz złożenie raportu końcowego.

Organizacje uczestniczące

Akcja ta jest skierowana wyłącznie dla szkół,  przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W Polsce rodzaje instytucji uprawnionych do uczestniczenia w tej akcji określa corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły pragnące współpracować także z innymi instytucjami (jak np. instytucje kultury, biblioteki, ośrodki doskonalenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia itp.) mogą składać wnioski w ramach Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej.

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Partnerstwa strategiczne (KA201) polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

W ramach tej akcji można realizować projekty:

 • na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei.
 • wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei.

Wyróżnia się też projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę. Projekty te mogą służyć zarówno tworzeniu innowacji, jak i wymianie dobrych praktyk.

W skład partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Wspierane działania:

 • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
 • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
  • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
  • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
  • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.
 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;
 • tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;
 • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Dwie ostatnie kategorie mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji. Koordynator otrzymuje całość grantu i zarządza nim zgodnie z ustaleniami wewnątrz partnerstwa. Limit dofinansowania dla partnerstwa na 1 rok to 150 tys. euro.

Organizacje uczestniczące

W projektach mogą uczestniczyć organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, działające w obszarze edukacji szkolnej np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę, szkoły, uczelnie, instytucje badawczo- rozwojowe, fundacje, stowarzyszenia itp. Organizacje z krajów partnerskich mogą pełnić rolę partnerów w projektach na zasadach określonych w Przewodniku po Programie.

Priorytety europejskie w akcji 2

W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w tym przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • Wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji
 • Ugruntowanie profilu zawodów nauczycielskich
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków
 • Zwiększanie poziomów osiągnięć i zainteresowania przedmiotami naukowymi, technologicznymi, inżynieryjnymi i matematycznymi
 • Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemu uczniów z grup defaworyzowanych
 • Rozwijanie jakościowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zgodnie z zaleceniem Rady ECEC)
 • Budowanie potencjału w zakresie promowania i uznawania okresów nauki za granicą (z uwzględnieniem wykonywa-nia zalecenia Rady w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania)
 • Opracowanie solidnych systemów kontroli jakości

Opis priorytetów horyzontalnych oraz sektora Edukacji szkolnej znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+