Zespół Ekspertów ECVET Polska

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

W programie Erasmus+ system ECVET zajmuje miejsce wśród innych narzędzi Unii Europejskiej zapewniających przejrzystość i ułatwiających uznawalność umiejętności i kwalifikacji, takich jak Europass, Europejska Rama Kwalifikacji (EQF), Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). Założenia systemu ECVET znajdują szczególne zastosowanie w projektach realizowanych w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET).

Zastosowanie założeń systemu ECVET do celów mobilności edukacyjnej wymaga zapewnienia jakości w zakresie:

  • formułowania efektów uczenia się,
  • tworzenia dokumentacji,
  • weryfikacji nabytych umiejętności,
  • walidacji i uznawania osiągnięć.

Przejrzystość ww. procedur buduje zaufanie pomiędzy instytucjami partnerskimi i wpływa na jakość nabytych umiejętności, a także ich wiarygodność na rynku pracy.

W celu wspierania władz krajowych we wdrażaniu systemu ECVET powołano Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, funkcjonujący przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji oraz kontakt do Ekspertów: www.eksperciecvet.org.pl