European Language Label

jest europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 1998 r. W Polsce konkurs ELL jest organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodową Agencję Programu Erasmus+ we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodą w konkursie jest statuetka i certyfikat European Language Label podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji narodowej.

Celem konkursu jest:

Promowanie osiągnięć w nauczaniu języków obcych w zakresie metodyki i dydaktyki, wyróżnienie tych instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych z pasją, w twórczy sposób rozwijają ciekawe projekty i przedsięwzięcia językowe, tworzą własne metody nauczania wykraczając poza ramy podstawy programowej, uczą języków obcych w celu lepszego poznania otaczającego świata.

Jak można uzyskać certyfikat?

Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii: projekt instytucjonalny realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora. Projekt musi realizować jeden z priorytetów opisanych w regulaminie konkursu. Swój udział w konkursie mogą zgłaszać szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, przedszkola, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie w formularzu konkursu dostępnym na stronie internetowej www.ell.org.pl  i wysłać wniosek drogą elektroniczną. Projekty oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Jak inicjatywa ELL wpisuje się w program Erasmus+?

European Language Label wspiera wszystkie działania realizowane w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. ELL został uznany w oficjalnych dokumentach KE za inicjatywę wspierającą wszelkie działania realizowane w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Każdy projekt mający na celu kształcenie językowe, który został dofinansowany w ramach programu Erasmus+ może zostać zgłoszony do konkursu ELL. Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na europejskiej platformie upowszechniającej rezultaty projektów Erasmus+ (Erasmus Dissemination Platform) i odpowiednio oznaczone logotypem ELL. Należy także podkreślić, że priorytety kolejnych edycji konkursu wpisują się w tendencje europejskich programów edukacyjnych i zintegrowane podejście do edukacji obejmujące także nieformalne ścieżki uczenia się.

Dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z programami europejskimi, zgłoszenie projektu do konkursu może być pierwszym krokiem do wzięcia udziału w innych projektach finansowanych w ramach programu Erasmus+.