Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży.

Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:

  • Międzynarodowe spotkania partnerów
  • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
    • Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
    • mobilność  łączona (blended & virtual mobility) młodzieży

długoterminowe wyjazdy osób pracujących z młodzieżą Poniższe 2 działania są opcjonalne, wybierane są tylko dla większych projektów z rezultatami pracy intelektualnej:

  • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. rezultatów pracy intelektualnej
  • Działania upowszechniające rezultaty.

Ważne by niezależnie od rodzaju projektu koncentrować się na edukacji pozaformalnej, podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, jej kompetencji oraz kompetencji osób z nią pracujących.

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora młodzieży lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który projekt będzie miał największy wpływ, musi być młodzież.

Warto wiedzieć

W 2019 roku otrzymaliśmy 131 wniosków w Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne sektora Młodzież, a dofinansowanie otrzymało 35 projektów.

Roczny budżet Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne sektora Młodzież wynosił 3 430 650 EUR, a skala zainteresowania środkami sięgała kilkudziesięciu milionów

Luty, kwiecień i październik to terminy konkursu wniosków.