Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Cel projektów mobilności edukacyjnej

Projekty Akcji 1 wspierają mobilność w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Zakłada się, że akcje objęte wsparciem w ramach tej kluczowej akcji przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki uczestnikom i zaangażowanym organizacjom uczestniczącym oraz systemom polityki, w których zawarte są takie działania.

Projekty realizowane w ramach akcji 1

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja ma na celu wspieranie dużych projektów związanych z wolontariatem (wymagających zaangażowania co najmniej 30 wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego) w ramach wydarzeń europejskich lub światowych na rzecz młodzieży, kultury i sportu.

 • Cel akcji

  Wspieranie dużych projektów związanych z wolontariatem –  wymagających zaangażowania co najmniej 30 wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego – w ramach wydarzeń europejskich lub światowych na rzecz młodzieży, kultury i sportu (np. światowy szczyt młodzieży, Europejskie Stolice Kultury, Europejskie Stolice Młodzieży, mistrzostwa Europy w sporcie itp.).

 • Kto może złożyć wniosek

  Dowolna organizacja publiczna lub prywatna, posiadająca siedzibę w kraju programu i bezpośrednio zaangażowana w organizację wydarzenia europejskiego/międzynarodowego na rzecz młodzieży, kultury lub sportu, lub związana formalną pisemną umową o współpracy z organizatorami wydarzenia.Osoby fizyczne nie moga ubiegać się o dofinansowanie.

 • Czas trwania projektu

  Od 3 do 12 miesięcy

 • Działania uzupełniające

  Projekt może obejmować organizację działań pobocznych, takich jak konferencje, seminaria, spotkania i warsztaty, mających na celu promowanie wartości wolontariatu (a w szczególności Wolontariatu Europejskiego) w trakcie wydarzenia.

 • Uczestnicy wolontariatu

  Młodzi ludzie w wieku 17 – 30 lat, którzy chcą zaangażować się niezarobkowe działania wolontariatu za granicą. Wolontariusze mają możliwość wniesienia swojego wkładu w rozwijanie działań i inicjatyw organizowanych w ramach wydarzenia europejskiego/międzynarodowego.

 • Czas wolontariatu

  Od 14 dni do 59 dni, z wyłączeniem czasu podróży

 • Udział wolontariuszy

  Udział wolontariuszy w działaniu w ramach wolontariatu europejskiego musi być dla nich nieodpłatny, z wyjątkiem ewentualnego wkładu w koszty podróży i dodatkowych kosztów niepowiązanych z realizacją działania. Podstawowe koszty udziału wolontariuszy w działaniu w ramach wolontariatu europejskiego pokrywa się z dofinansowania w ramach programu Erasmus+ lub z innych środków przeznaczonych przez organizacje uczestniczące.

 • Miejsce

  Wolontariat na dużą skalę musi mieć miejsce w kraju programu, w którym odbywa się europejska/międzynarodowa impreza w dziedzinie młodzieży, kultury lub sportu.

 • Wartość dofinansowania

  Wartość dofinansowania na realizację wydarzenia w ramach wolontariatu europejskiego– maksymalnie 200 000 EUR, maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus

To zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają na celu:

 • wspieranie poprawy jakości, innowacji i umiędzynarodowienia w instytucjach szkolnictwa wyższego;
 • podniesienie jakości i atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz wspieranie zewnętrznego działania UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego poprzez oferowanie stypendium przez cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie;
 • podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów studiów magisterskich, a w szczególności znaczenia wspólnych studiów magisterskich dla rynku pracy, dzięki większemu zaangażowaniu pracodawców.

Wspólne studia magisterskie to zintegrowany program studiów wyższych odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS, prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów i, w stosownych przypadkach, przez innych partnerów związanych lub niezwiązanych z kształceniem, którzy posiadają określoną wiedzę i interesują się obszarami badań/dziedzinami zawodowymi objętymi wspólnym programem. Ich specyfika polega na wysokim stopniu połączenia/integracji oraz na wysokiej jakości oferowanych treści i metod akademickich. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Wykaz wspólnych programów finansowanych w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczej.

Oczekuje się, że w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus wprowadzony zostanie wspólnie opracowany i w pełni zintegrowany program kształcenia akademickiego wraz ze wspólnymi procedurami wdrażania, np. wspólnymi zasadami ubiegania się o przyjęcie na studia, wyboru i rekrutacji studentów oraz egzaminów, a także ze wspólnymi mechanizmami oceny jakości. Wszystkie uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą być instytucjami wydającymi dyplom magistra, a odpowiednie dyplomy – które obejmują cały program wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus – muszą być w sposób należyty akredytowane (w stosownych przypadkach – przez właściwe władze krajowe) w krajach, w których instytucje te zostały ustanowione. Pomyślne ukończenie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus musi prowadzić do uzyskania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów programu i akredytowanych w tych krajach) lub wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów programu i akredytowanych w tych krajach). Jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe, promowane będą wspólne dyplomy, ponieważ są one przykładem pełnej integracji procesu uczenia się i nauczania.

 • Kto może złożyć wniosek

  Instytucja szkolnictwa wyższego (publiczna lub prywatna) z siedzibą w kraju programu, która składa wniosek w imieniu konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego ustanowione w kraju programu lub filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu, które zostały ustanowione w kraju partnerskim, nie są uprawnione do składania wniosku.

 • Organizacje uczestniczące

  Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają charakter transnarodowy i uczestniczą w nich w charakterze partnerów instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu.

 • Składanie wniosków

  Wnioski dotyczące wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus już na etapie składania wniosków muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów, gotowe do realizacji i promocji na całym świecie niezwłocznie po dokonaniu wyboru. W tym kontekście proces wyboru wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus będzie wysoce selektywny, ukierunkowany na zapewnienie wsparcia jedynie najlepszym wnioskom. W przypadku nowych wspólnych studiów magisterskich, których studenci jeszcze nie uzyskali dyplomu, akredytacja przez właściwe władze krajowe jest wymagana na etapie wnioskowania.Wszystkie organizacje partnerskie z krajów programu lub krajów partnerskich należy określić w momencie występowania z wnioskiem o dofinansowanie.

 • Uprawniony okres realizacji projektu

  W zależności od czasu trwania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (od roku do 2 lat) oraz od tego, czy konsorcjum zdecyduje się skorzystać z roku przygotowawczego, konsorcjum otrzyma dofinansowanie na minimalnie 3 i maksymalnie 5 lat w celu sfinansowania 3 kolejnych naborów studentów.

 • Całkowita kwota dofinansowania

  Całkowita kwota dofinansowania na podstawie parametrów dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich na dany rok przygotowawczy i trzy nabory studentów może wynieść orientacyjnie około 4 mln EUR.

Aktualne terminy składania wniosków znajdują się na:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony) oraz na stronie Agencji Narodowej programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych projektów można uzyskać e-mailowo pisząc na adres odpowiednio dla projektów: