Formularze wniosków

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek”. Po wejściu do formularza on-line wstępne informacje na temat składania wniosku dostępne są w zakładce „Instrukcje”, a szersze w Web Application Forms Guidelines (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines) opracowanych przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Prawidłowe zgłoszenie APZW spełnia następujące warunki:

 1. zostało wysłane w okresie do dwóch godzin od godziny oficjalnego terminu składania wniosków;
 2. zawiera numer identyfikacyjny „Form ID/numer identyfikacyjny formularza” wniosku;
 3. informacja o błędzie jest czytelna i zawiera pasek adresu oraz datę wystąpienia błędu;
 4. załączony wniosek jest w formacie pdf;
 5. data i godzina ostatniej próby złożenia wniosku widoczna w formularzu wniosku w „Historii składania wniosku”, są wcześniejsze od oficjalnego terminu składania wniosków;
 6. wszystkie sekcje wniosku zostały wypełnione;
 7. do wniosku dołączono oświadczenie DoH podpisane przez przedstawiciela/i prawnego/ych wnioskodawcy;
 8. dołączono inne dokumenty obowiązkowe w danym sektorze/danej akcji programu Erasmus+ (np. pełnomocnictwa, mandaty itp.).

Przesłana dokumentacja sprawdzana jest w danym sektorze/akcji programu Erasmus+.

Wszystkie wnioski zgłoszone w ramach alternatywnej procedury są rejestrowane i indywidualnie analizowane.

Komunikaty dotyczące wniosków

 • Komunikat NA dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2020 r. | 13.02.2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. Informacja o podziale środków w ramach programu Erasmus+ Młodzież w konkursie wniosków w roku 2020 | 24 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. stanowiska Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego współpracy Beneficjentów programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i PO WER z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa | 22 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. założeń do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców-organizacji niepublicznych wnioskujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ | 20 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2020 r. | 20 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. informacji o podziale środków w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ w konkursie wniosków w roku 2020 | 18 listopada 2019 r. [PDF]
 • Informujemy, że ze względu na problemy techniczne na platformie składania wniosków online, Komisja Europejska poinformowała o przedłużeniu terminu składania wniosków do programów Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Nowy termin składania wniosków: 8 października, g. 12.00 (czasu brukselskiego). Przepraszamy za zaistniałe trudności. | 1 października 2019 r.
 • Narodowa Agencja programu Erasmus+ Młodzież poinformowała helpdesk Komisji Europejskiej o problemach związanych z systemem składania wniosków online. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach związanych z dostępnością systemu. Za utrudnienia przepraszamy. | 1 października 2019 r.
 • Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus +| 18 kwietnia 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r.| 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
 • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]

Formularze wniosków

Formularze wniosków

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Dokumenty dodatkowe

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Terminy składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2020 roku znajdują się tutaj.

Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.