Prelegenci

 

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Edukacja włączająca

– od założeń do praktyki”

30 października 2019 r., Warszawa

 

prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Filolog i pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, surdopedagogiki i logopedii. Łączy pracę nauczyciela różnych grup uczniów oraz badacza i nauczyciela akademickiego. Opracowała metodę fonogestów umożliwiająca dzieciom niesłyszącym opanowanie języka polskiego i kształcenie się w szkołach ogólnodostępnych oraz program kompleksowego wsparcia ucznia/studenta niesłyszącego we wspólnocie szkolnej/akademickiej. Opublikowała ponad 140 prac. Najważniejsze: Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin: Wyd. KUL 2012; Niepełnosprawni we wspólnocie zmierzającej do solidarności i odpowiedzialności. Lublin: Wyd. KUL 2017.


prof. dr hab. Beata Jachimczak
Pedagog, pedagog specjalny, zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce kształcenia ucznia ze SPE oraz na zagadnieniach polityki oświatowej (edukacja integracyjna, włączająca), były ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, były dyrektor Wydziału Edukacji, doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych.
Wybrane publikacje: Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (Z badań uczniów klas III szkół podstawowych), Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2011; Społeczno – edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2011.


prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
Kierownik Zakładu Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, WSE UAM – autorka licznych publikacji z obszaru pedagogiki specjalnej, w tym: Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej, Warszawa: PWN, 2019, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls, 2015, 2018, Zaniedbane obszary edukacji. Między pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls 2009.


prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Prof. dr hab. pedagog specjalny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Studia na kierunku pedagogika ukończył w 1994 roku w ówczesnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W trakcie studiów podjął pracę w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, następnie pracował jako nauczyciel w Szkole Specjalnej. Od 1998 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.
Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, kształcenie integracyjne i inkluzyjne, teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej, metodologia badań społecznych. Autor siedmiu monografii, m.in. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2011; Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2013. Redaktor i współredaktor dwudziestu prac zwartych, autor ponad 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana, a od roku 2013 dziekana Wydziału Etnologii i Nauk i Edukacji w Cieszynie. W latach 2008 – 2018 kierował zakładem Pedagogiki Specjalnej. Obecnie kieruje zakładem Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej. Od roku 2015 jest członkiem KNP PAN.


prof. dr hab. Grzegorz Szumski
Kierownik Zakładu Psychologii Edukacyjnej na WP UW – Kierownik projektów badawczych na temat kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej finansowych przez MNiSzW i NCN, autor wielu publikacji z tego obszaru, w tym: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa: PWN, 2006, 2013; Wokół edukacji włączającej. (współpraca: A. Firkowska-Mankiewicz) Warszawa, Wyd. APS, 2010; Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. (współautor: J. Smogorzewska), Warszawa: PWN, 2015.


dr hab. Piotr Plichta
Doktor habilitowany nauk społecznych.  Adiunkt w Uniwersytecie Wrocławskim. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w erze cyfrowej”.Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych, przemocy szkolnej, stresu zawodowego oraz korzystania z nowych mediów. Członek i kierownik zespołów badawczych. Uczestnik towarzystw krajowych (np. Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych) i międzynarodowych sieci naukowych COST.


dr Agnieszka Olechowska
Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny-logopeda, nauczyciel wczesnej edukacji, profesor wizytujący Florida University USA, Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN, adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (APS 2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (PWN 2016), Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (APS 2019) oraz rozdziałów w pracach wieloautorskich i artykułów naukowych.


dr Tomasz Knopik
Adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej UMCS, doradca zawodowy, coach. Od ponad dekady wspomaga rozwój uczniów zdolnych zarówno poprzez tworzenie narzędzi diagnostycznych, jak i opracowywanie innowacyjnych instrumentów wsparcia (edukacja ku mądrości, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób zdolnych, trening metapoznawczy i myślenia krytycznego). Inicjator i ekspert kluczowy Lubelskiego Laboratorium Talentów.

 


Bożena Będzińska-Wosik
Nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, edukatorka. Współtwórczyni inicjatywy „Budząca się szkoła”. Entuzjastka zmian, polegających na budowaniu nowej kultury uczenia się i tworzeniu optymalnych warunków do swobodnego rozwoju dziecka. W edukacji włączającej widzi szansę szeroko pojmowanego rozwoju cywilizacyjnego. Marzy o szkole, której fundamentem są dobre relacje, szkole, w której dzieci i dorośli współdziałają ze sobą na rzecz radosnej edukacji.

 


Anna Tomaszewska
Magister pedagogiki wczesnoszkolnej, tyflopedagog oraz rehabilitant osób słabowidzących i niewidomych. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 dla niewidomych i słabowidzących w Łodzi. Wykładowca na łódzkich uczelniach wyższych. Trzykrotnie powoływana do pracy w zespołach ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych przez Ministra Edukacji Narodowej (2009, 2016, 2017-2019). Brała aktywny udział w licznych konferencjach naukowych. Obszarem jej zainteresowania jest rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych oraz ich włączanie i integracja społeczna, w tym zatrudnienie na otwartym rynku pracy.


Małgorzata Tomaszewska
Nauczyciel z 25 letnim stażem pedagogicznym. Od roku 2007 dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. Z wykształcenia magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wspierającej na UŁ. Autorka publikacji m.in w kwartalniku Dialog i Edukacja “Pierwsze doświadczenia wychowawcy klasy integracyjnej”, miesięczniku “Szkoła” – “Szkoła dla rodziców, czy rodzice dla szkoły”; “Korzyści płynące z realizacji projektów unijnych”. Prelegent na konferencjach i semiinariach poświęconych edukacji włączającej – m.in. naKonferencji Wojewódzkiej: „Potrzeby edukacyjne dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej” ,
IV Międzynarodowej Konferencja naukowo-szkoleniowej „Szkoła-Uczeń-Zdrowie” – „Dobre praktyki w zakresie kształcenia uczniów ze spe w szkołach w Europie – wiedza zdobyta po realizacji projektów międzynarodowych Comenius , Konferencje ogólnopolskiej dla nauczycieli – wystąpienie: „Dziecko sześcioletnie ze spe w szkole ogólnodostępnej” ; Wystąpienie w ramach III Kongresu Edukacyjnego ŁTP i UMŁ w panelu ekspertów: „W poszukiwaniu efektywnych form wspierania uczniów ze spe”. Od roku 2017 wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” – „Wybrane zagadnienia organizacji i kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami”. Nagrodzona m.in Certyfikatem Nauczyciel Innowator oraz Medalem Serce Dziecku.


Monika Zakrzewska
Socjolożka, innowatorka działań społecznych, eksperta ds. ICF. Członkini Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynatorka innowacyjnych działań związanych z wykorzystaniem ICF w procesie diagnozy funkcjonalnej. Współautorka programu szkoleniowego oraz współrealizatorka pilotażu dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów ze szkół oraz pracowników i dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych nt. ”Diagnoza funkcjonalna w przedszkolu i szkole”. Autorka szkoleń dla nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz pracowników MEN w zakresie wykorzystania ICF do oceny funkcjonalnej potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.


Marzena Czarnocka
Nauczyciel języka polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; neurologopeda. Obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie. W zakresie realizowanych zadań zawodowych współpracuje z dyrektorami i nauczycielami oraz rodzicami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji. Specjalizuje się w problematyce organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka licznych publikacji w tym zakresie. Członek zespołu MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2009, 2016, 2017-2019).


Liliana Zientecka
Trenerka zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W październiku 2015 r. powołana przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju uczestniczy w pracach sekcji „Edukacja, młode pokolenie i sport” oraz w sekcji „ Samorząd”. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.