Ogólnopolska Konferencja “Edukacja włączająca – od założeń do praktyki”

 

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Edukacja włączająca

– od założeń do praktyki”

30 października 2019 r., Warszawa

 

Celem ogólnopolskiej konferencji jest podnoszenie świadomości o założeniach edukacji włączającej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń o tym jak te założenia realizować w praktyce.

Konferencja zainauguruje również rozpoczęcie II fazy projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Pierwsza faza ww. projektu zakończyła się marcu br. opracowaniem rekomendacji dla MEN w zakresie zmian legislacyjnych oraz działań priorytetowych, które zaprezentowane zostały podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniu 5 marca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wykłady oraz warsztaty praktyczne poprowadzą eksperci Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielą się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy w zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych oraz zarządzania i finansowania sprzyjającego edukacji włączającej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących jednostki systemu oświaty, a także pracowników uczelni wyższych, które kształcą nauczycieli.

Galeria zdjęć

Relacja z konferencji

Otwarcie konferencji

Zmiana koncepcji – tendencje w polityce i praktyce w Europie i na świecie

Edukacja włączająca w Polsce – geneza, teraźniejszość, perspektywy

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – podejście funkcjonalne

Ocenianie dla rozwoju

Erasmus+ dla edukacji włączającej

Edukacja włączająca w Polsce

Kontakt

Agnieszka Fijałkowska

email: afijalkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 210

Organizatorzy