Rezultaty projektów

W kontekście programu Erasmus+ rezultaty (wyniki) są kluczowym elementem finansowanych projektów. Rezultaty powinny być zaplanowane już na początkowym etapie przygotowywania projektu. Warto poprzedzić je analizą potrzeb, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby grup docelowych projektu i jak najlepiej dopasować działania, które do nich kierujemy.

Wyniki są rezultatami europejskiej działalności lub finansowanych projektów. Rodzaj wyniku będzie różnił się w zależności od rodzaju projektu. Wynikami mogą być dostępne produkty, takie jak programy nauczania, badania, sprawozdania, materiały, wydarzenia lub strony internetowe; wyniki mogą także oznaczać wiedzę i doświadczenie zdobyte przez uczestników, partnerów lub inne zainteresowane strony uczestniczące w projekcie.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

Rodzaje rezultatów

W programie Erasmus+ rezultaty są kluczowym elementem finansowanych projektów. Przewodnik po programie Erasmus+ rozróżnia 2 rodzaje rezultatów: materialne i niematerialne.

Rezultaty a sektory programu Erasmus+

Rezultaty różnią się także w zależności od sektora programu Erasmus+. W przypadku projektów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe przykładowymi rezultatami może być wdrożenie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań takich jak programy nauczania czy materiały dydaktyczne oraz rozwój kompetencji osób uczących się i kadry.

Uczestnictwo w projekcie finansowanym ze środków Erasmus+ Edukacja szkolna może owocować nawiązaniem długotrwałych partnerstw z zagranicznymi placówkami czy organizacjami, poprawą jakości pracy placówki poprzez zaadaptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie mobilności czy zwiększeniem kompetencji uczniów oraz wzmocnieniu kompetencji zawodowych nauczycieli.

Rezultatem projektu realizowanego przy wsparciu programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe może przyczynić się na przykład do opracowania i wdrożenia nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz używaniem otwartych zasobów edukacyjnych a także do stworzenia treści szkoleniowych i wypracowywania metod kształcenia w odpowiedzi na faktyczne trendy w zapotrzebowaniu na umiejętności (np. opracowanie materiałów dydaktycznych, poradników czy dokumentacji).

Projekty Erasmus+ Edukacja dorosłych wpływają pozytywnie na podniesienie kompetencji kadry edukacji dorosłych, a w konsekwencji wsparcie rozwoju organizacji i lepszą współpracę międzynarodową w tym obszarze oraz na wdrożenie innowacyjnych praktyk, promowanie rozwoju i modernizację organizacji.

Rezultatem projektu realizowanego przy wsparciu programu Erasmus+ Młodzież może być zaś podniesienie kompetencji młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą (np. kompetencji językowych czy interpersonalnych i społecznych), rozwój osobisty uczestników, a także współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną, rozwój organizacji lub instytucji poprzez wymianę doświadczeń. Należy zaznaczyć także, że projekty realizowane w ramach tego sektora mają wpływ na kształt polityki edukacyjnej poprzez wypracowanie rekomendacji czy zaleceń.