Zarządzanie programem

Komisja Europejska

Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto instytucja ta ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ocenę programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym.

Agencja Wykonawcza

Za realizację scentralizowanych akcji programu Erasmus+ na szczeblu europejskim odpowiada europejska komisyjna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Zajmuje się ona zarządzaniem całym cyklem trwania takich projektów (od promowania i analizowania wniosków do rozpowszechniania rezultatów).

Władza krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu programu Erasmus+ narodowym agencjom. Zajmują się one promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym i działają jako łącznik pomiędzy Komisją Europejską, a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Do zadań narodowych agencji należy:

  • przekazywanie odpowiednich informacji o programie Erasmus+;
  • prowadzenie przejrzystej i sprawiedliwej selekcji wniosków dotyczących projektów;
  • monitorowanie i ocena realizacji programu w kraju;
  • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom uczestniczącym w trakcie całego cyklu trwania projektu;
  • skuteczna współpraca z siecią wszystkich narodowych agencji oraz Komisją Europejską;
  • promowanie działań służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników programu na szczeblu lokalnym i krajowym.

Adresy wszystkich narodowych agencji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. W Polsce funkcję narodowej agencji programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.