14
gru
2017
Szkolenie w Zielonej Górze z projektów mobilności sektorów Młodzież oraz Edukacja szkolna
Data rozpoczęcia:
14 grudnia 2017
Miejsce:
Zielona Góra
Kategoria wydarzenia:
Młodzież

Opis wydarzenia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wraz z partnerami: Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Punktem Informacji Europejskiej – Europe Direct Zielona Góra, zaprasza Państwa na jednodniowe szkolenie dotyczące zasad wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: projekty mobilności sektora Młodzież (Akcja 1. Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą) oraz sektora Edukacja Szkolna (Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości poznania programu, ale również z okazji do skonsultowania swoich pomysłów z pracownikami Narodowej Agencji .

Najbliższy terminy składania wniosków:

 1. Sektor Młodzież: 1 luty 2018 r.
 2. Sektor Edukacja szkolna:  1 luty 2018 r.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie:

a) sektor Młodzież:

   Organizacje uprawnione do składania wniosków w Polsce muszą być ustanowione w Polsce i posiadać osobowość prawną:

 • Organizacje non-profit: stowarzyszenia, fundacje. Krajowe, regionalne i europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym
 • Grupa młodych osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, lecz niekonieczne w ramach organizacji młodzieżowych (tj. grupa nieformalna – w przypadku polskim – grupy te muszą być reprezentowane przez organizację wspierającą posiadającą osobowość prawną)
 • Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • Stowarzyszenia regionów
 • Organizacje komercyjne aktywnie działające w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • Wnioski składać mogą organizacje lub grupy ustanowione w Kraju Programu (organizacje z Krajów Partnerskich mogą być tylko partnerami).
 • Organizacja składającą wniosek aplikuje o koszty dla wszystkich uczestników.

b) sektor Edukacja szkolna:

Uprawnionymi do wnioskowania podmiotami są:

przedszkola, szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pod warunkiem, że w ich skład wchodzi szkoła. A także ośrodki   rewalidacyjno -wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w  stopniu  głębokim,  a  także  dzieciom  i  młodzieży  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Cele wydarzenia

Głównym celem spotkania będzie przybliżenie Państwu zasad programu Erasmus+/ zasad wnioskowania o dofinansowanie w ww. akcjach oraz konsultacja ewentualnych pomysłów na projekty, które Państwo posiadacie.

Koordynatorzy wydarzenia

Erasmus+: Młodzież (dawniej „Młodzież w działaniu”)

email: yia@erasmusplus.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia