Trwałość rezultatów

Bardzo ważnym zadaniem beneficjentów jest podjęcie działań, które sprawią, że osiągnięte wyniki będą wykorzystywane jeszcze w kolejnych latach przez kolejne osoby. Dlatego beneficjenci powinni zadbać również o trwałość wyników, które osiągnęli dzięki realizacji danego projektu.

 Trwałość jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania jego wyników po zakończeniu okresu finansowania. Wyniki projektu można wówczas stosować i wykorzystywać w dłuższej perspektywie, być może poprzez komercjalizację, akredytację lub włączanie do codziennych działań. Nie wszystkie części projektu lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby postrzegać rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników jako proces postępujący, który wykracza poza czas trwania projektu i będzie trwał w przyszłości.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

 

 

Wpływ oznacza oddziaływanie realizowanego działania lub jego wyników na ludzi, praktyki, organizacje i systemy. Plany rozpowszechniania i wykorzystywania wyników mogą pomóc zmaksymalizować skutek opracowywanych działań, tak że będą one jeszcze przez lata wywierały wpływ na bezpośrednich uczestników i partnerów. Należy także uwzględnić korzyści dla innych zainteresowanych stron, tak aby projekty wywierały wyraźniejsze skutki, a zainteresowane strony korzystały z nich w jak największym zakresie.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

 

 

Trwałość rezultatów jest ważna ponieważ:

Przykłady działań zwiększających trwałość rezultatów

 • Komercjalizacja

  To proces wprowadzania na rynek wyników projektu, bez względu na to, czy zostały one zmodyfikowane, czy też nie. Działanie takie może być skierowane na zwrot kosztów związanych z opracowaniem produktu lub zysk wypracowany dzięki wykorzystaniu produktu projektu. Komercjalizacja to narzędzie umożliwiające trwałe korzystanie z wyników projektu po jego zakończeniu.

 • Zgłaszanie innowacji pedagogicznych

  Innowacyjne rezultaty to takie, które posiadają nowe, charakterystyczne cechy wyróżniające je wśród innych o podobnej charakterystyce i zapewniające nową wartość dodaną w odniesieniu do konwencjonalnych rozwiązań. Przykładem mogą być innowacje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania szkoleniowe czy innowacyjne użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 • Włączanie rezultatów w procedury organizacji/instytucji

  Włączanie opracowanych rezultatów w realia działalności organizacji koordynującej i partnerskich to doskonały sposób na utrwalenie osiągniętych wyników. Dzięki takim zabiegom osiągnięty wynik będzie docierał do nowych pracowników.

 • Włączanie wypracowanych rekomendacji, nowych pomysłów w działania innych organizacji/instytucji

  Każdy rezultat, który ma szansę wpływać na politykę edukacyjną Waszego regionu, należy przedstawiać organizacjom/instytucjom zewnętrznym, tak aby również i one miały możliwość wdrożyć Wasze wyniki w danym regionie. Możemy tu mówić o rezultatach materialnych, np. scenariuszach lekcji, nowej metodyce.

 • Otwarte licencje

  Beneficjenci programu Erasmus+ są zobowiązani do tego, aby efekty swojej pracy (dokumenty i materiały przygotowane w trakcie działań projektowych) opublikować w sieci na otwartych licencjach. W ten sposób zostanie poszerzony dostęp do wartościowych materiałów, które są pomocne w uczeniu się, nauczaniu, szkoleniu oraz w pracy z młodzieżą. Osoby, które chcą korzystać z utworów udostępnionych na otwartych licencjach, nie muszą bowiem indywidualnie uzyskiwać zgody od autora. Przy większej liczbie osób zainteresowanych danym materiałem jest to bardzo praktyczne zarówno dla autora, jak i użytkowników.

  Formę licencji, w tym poziom dostępu, beneficjent określa samodzielnie. Wybór powinien być jednak świadomy i bardzo przemyślany. Chociaż beneficjent udostępniając w ten sposób wypracowane materiały, nie traci do nich praw (licencja polega na udzieleniu zgody na wykorzystaniu danego utworu, a nie na przeniesieniu do niego prawa), skutki podjętej decyzji są nieodwracalne. Dlatego warto wiedzieć, że otwarte licencje umożliwiają również dokonanie pewnych zastrzeżeń. Udostępniając materiały np. na licencji Creative Commons (jest to jedna z wielu typów licencji) beneficjent może zastrzec, że np. nie zezwala na komercyjne wykorzystanie swoich utworów. W takiej sytuacji żadna z firm nie będzie mogła zarabiać na danym utworze.

  Warto również pamiętać, że zgodnie z „Przewodnikiem po programie Erasmsu+” beneficjenci mogą wprowadzać do obrotu efekty swojej pracy w postaci drukowanej.

  Beneficjent musi mieć również świadomość, że licencje mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.