Uniwersytety europejskie

Akcja zarządzana centralnie przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Czym są „Uniwersytety europejskie”?

Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład projektu typu „Uniwersytet europejski” muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Podstawowe założenia „Uniwersytetów europejskich”:

 • Wspólna zintegrowana długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, związana w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz ogólnie społeczeństwem:
  • oparta na wspólnej wizji i wartościach osiągnięcia wysokiego poziomu zwiększonej, zrównoważonej współpracy na przestrzeni różnych poziomów organizacji oraz różnych obszarów działalności w oparciu o ich uzupełniające się mocne strony;
  • pracownicy na wszystkich poziomach uczestniczących organizacji mają możliwość realizacji tej wizji.
 • Wspólny europejski „kampus” szkolnictwa wyższego, w ramach którego:
  • studenci, doktoranci i pracownicy mogą płynnie przemieszczać się (fizycznie lub wirtualnie), aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich; studenci dostosowują swoje wybory miejsca i przedmiotu studiów w ramach rozsądnych pod względem pedagogicznym i logicznie zbudowanych programów studiów pomiędzy różnymi uczelniami wchodzącymi w skład sojuszu;
  • wszystkie poziomy studiów obejmują zintegrowaną mobilność; przynajmniej 50% studentów powinno skorzystać z takiej mobilności w ramach sojuszu, w postaci fizycznej, wirtualnej lub łączonej;
  • nowe wspólne i elastyczne programy nauczania są realizowane, w stosownych przypadkach, na trzech poziomach studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w oparciu o podejścia interdyscyplinarne/ multidyscyplinarne i międzysektorowe;
  • zapewnione są doświadczenia praktyczne lub oparte na pracy w toku studiów  (rozwój postaw przedsiębiorczych i aktywności obywatelskiej);
  • społeczność studentów odzwierciedla różnorodność populacji (w aspekcie społecznym, ekonomicznym i kulturowym), z uwzględnieniem osób uczących się w ramach programu nauki przez całe życie, studentów studiów niestacjonarnych oraz nietradycyjnych; zagwarantowany dostęp, uczestnictwo i możliwość ukończenia studiów grupom niedostatecznie reprezentowanym i defaworyzowanym.
 • Europejskie zespoły tworzenia wiedzy („podejście zorientowane na wyzwanie”) składające się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, podmiotów regionalnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; zespoły te, przyjmując podejście multidyscyplinarne, odpowiadają na wybrane przez siebie wyzwania społeczne i inne poprzez:
  • innowacyjne uczenie się i szkolenia, których celem jest wyposażenie studentów i badaczy w zaawansowane i dające się zastosować w różnych okolicznościach umiejętności przydane na szybko zmieniającym się rynku pracy oraz wiedzę o gospodarce i społeczeństwie, w tym poprzez przeniesienie wyników badań z powrotem do obszaru kształcenia;
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w różnych regionach Europy.

Uprawnione organizacje uczestniczące​

Instytucje szkolnictwa wyższego posiadające ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), z podmiotami powiązanymi (w stosownych przypadkach).

Każda inna publiczna/prywatna organizacja aktywna w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji lub w świecie pracy, ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt typu „Uniwersytet europejski”.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

W skład „Uniwersytetu europejskiego” muszą wejść minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Ponadto każda publiczna/prywatna organizacja aktywna w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji lub w świecie pracy może wziąć udział w sojuszu jako partner stowarzyszony (niebędący formalnie partnerem i nieotrzymujący dofinansowania).

Czas trwania​

3 lata

Dofinansowanie

Maksymalny wkład UE przyznawany na trzyletni europejski uniwersytet: 5 000 000 euro

Składanie wniosków

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), z siedzibą w Brukseli.

Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) poświęconej możliwościom finansowania.

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej       (wersja polska)

Strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)