Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Działanie zarządzane przez EACEA w Brukseli

Akcja zarządzana centralnie przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to studia drugiego stopnia o międzynarodowym charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów programu. W uzasadnionych przypadkach w projekcie mogą dodatkowo brać udział instytucje z krajów partnerskich z innych regionów świata.

Specyfika wspólnych studiów magisterskich EM wynika przede wszystkim z ich międzynarodowego, zintegrowanego charakteru oraz z innowacyjności i bardzo wysokiej jakości oferowanych treści oraz metod kształcenia. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę akademicką.

Program wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus może trwać rok, półtora roku lub dwa lata i musi odpowiadać 60, 90 lub 120 punktom ECTS. W Polsce studia drugiego stopnia muszą liczyć minimum 90 punktów ECTS.

Wniosek o realizację wspólnych studiów magisterskich składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Rolę wnioskodawcy (koordynatora) może pełnić jedynie uczelnia z kraju programu.

Program tego typu studiów musi być zintegrowany na wszystkich poziomach: dydaktycznym, organizacyjnym i finansowym. Konsorcjum uczelni prowadzących studia musi stosować:

 • wspólne kryteria rekrutacji i selekcji studentów,
 • wspólny system oceniania osiągnięć studentów,
 • wspólne mechanizmy zapewniania jakości,
 • wspólną politykę finansową,
 • wspólną politykę marketingową.

W momencie składania wniosku program studiów musi być w pełni opracowany i gotowy do realizacji czterech kolejnych edycji – naborów studentów.

Program musi być w pełni akredytowany (oficjalnie zatwierdzony w krajach, w których jest prowadzony) do czasu naboru pierwszych studentów.

Program kształcenia każdego studenta musi obejmować ścieżkę mobilności zakładającą realizację programu w co najmniej dwóch różnych krajach programu.

Studia muszą kończyć się wydaniem wspólnych dyplomów albo minimum podwójnych dyplomów, zgodnie z prawem krajów, w których są prowadzone. Konsorcjum musi także wydawać wszystkim absolwentom tych studiów wspólne suplementy do dyplomu.

Dofinansowanie w ramach projektu jest przeznaczone na:

 • stypendia dla najlepszych studentów z Europy (25%) i z krajów partnerskich (75%),
 • wynagrodzenia za wykłady/szkolenia/badania dla studentów prowadzone przez nauczycieli akademickich/badaczy spoza konsorcjum.

Co najmniej 75% stypendiów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus musi być przeznaczonych dla kandydatów z krajów partnerskich.

Wspólne studia magisterskie są studiami płatnymi (uczelnie prowadzące studia mają prawo pobierać czesne).

Uczestnicy projektu

Studenci studiów magisterskich, pracownicy uczestniczących instytucji, zaproszeni nauczyciele akademiccy i naukowcy (prowadzący gościnnie wykłady) z krajów programu i krajów partnerskich.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą być w stanie przyjąć studentów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i zapewnić im co najmniej minimalną liczbę punktów ECTS na okres studiów realizowanych w ich instytucji.

Studenci

Studenci studiów magisterskich, którzy uzyskali co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia  lub osiągnęli uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym prawodawstwem i praktykami w krajach wydających dyplomy.

O dodatkowe stypendium w ramach akcji wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus nie mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali już uprzednio stypendium w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus lub studiów magisterskich Erasmus Mundus/wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus.

Stypendyści wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus nie mogą korzystać z innych systemów stypendiów finansowanych przez UE, aby uczestniczyć w kursach w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Studenci składają wnioski o przyznanie stypendium bezpośrednio do wybranego konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Nabór kandydatów jest organizowany przez konsorcjum uczelni prowadzące wspólne studia.

Lista wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, w przypadku których można ubiegać się o stypendia, znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – katalog).

Wymogi formalne dotyczące projektu:

 • wszystkie organizacje partnerskie z krajów uczestniczących w programie (i krajów partnerskich – jeśli biorą udział w projekcie) należy wpisać do wniosku o dofinansowanie,
 • pełnomocnictwa (mandates) od każdego z partnerów, jako potwierdzenie zaangażowania w realizację wspólnych studiów – muszą być załączone do wniosku,
 • studia muszą być prowadzone w oparciu o umowę o współpracy między partnerami, która musi zostać podpisana najpóźniej przed ogłoszeniem pierwszego naboru studentów.

Więcej informacji na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – Erasmus Mundus Joint Master Degrees).

Wysokość wsparcia finansowego

Projekt może uzyskać dofinansowanie na okres od 4 do 6 lat (opcjonalny rok przygotowawczy + 4 nabory na studia 1-roczne lub 2-letnie).

Dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich na rok przygotowawczy i cztery nabory studentów może wynieść orientacyjnie od 2,5 do 3,5 mln euro (maksymalnie 5,1 mln euro).

1. Kwota na wsparcie organizacji wspólnych studiów, w tym na wynagrodzenia dla zapraszanych wykładowców – maks. 220 000 euro na projekt:

 •  rok przygotowawczy 20 000 euro,
 •  na każdy nabór studentów 50 000 euro (maks. 4 nabory).

2. Stypendia dla studentów

 • dofinansowanie „czesnego” – maks. 9000 euro/rok dla studentów z krajów partnerskich i/lub maks. 4500 euro/rok dla studentów z krajów programu,
 • dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki:
  – dla studentów z krajów programu: 1000 euro na rok na koszty podróży;
  – dla studentów z krajów partnerskich, przyjeżdżających z miejsc oddalonych od siedziby uczelni koordynującej o mniej niż 4000 km – 2000 euro na rok na koszty podróży i  1000 euro na pokrycie kosztów przeprowadzki;
  – dla studentów z krajów partnerskich, przyjeżdżających z miejsc odległych o 4000 km i więcej od siedziby uczelni koordynującej – 3000 euro na rok na koszty podróży i 1000 euro na pokrycie kosztów przeprowadzki;
 • dofinansowanie do kosztów utrzymania – 1000 euro miesięcznie (maks. 24 miesiące).

Szczegółowe informacje na temat możliwości oferowanych w programie Erasmus+ znajdują się w „Przewodniku programu Erasmus+”.

Informacje dodatkowe:

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus z udziałem polskich instytucji (projekty zatwierdzone w latach 2014-2019)

Przewodnik administratora wspólnych studiów

Przewodnik dla zainteresowanych i realizatorów wspólnych studiów – Joint degrees from A to Z

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).