Pożyczki dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą

Informacje ogólne

Inicjatywa zarządzana centralnie przez Komisję Europejską.

System pożyczek programu Erasmus+ umożliwia studentom zdobycie środków na podjęcie i ukończenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) za granicą. Banki i agencje będą udzielać studentom pożyczek na korzystniejszych warunkach: oprocentowanie będzie niższe niż na rynku, a rozpoczęcie spłaty nastąpi w okresie do dwóch lat od chwili ukończenia studiów, tak aby absolwenci mogli zacząć spłacać kredyt, kiedy już będą pracować.

System pożyczek studenckich zostanie stworzony we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stopniowo obejmie wszystkie kraje uczestniczące w programie Erasmus+ . System będzie funkcjonować przez kilka pierwszych lat realizacji programu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę studencką mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie),
  • zostali przyjęci na studia drugiego stopnia (magisterskie) na uczelni w innym kraju programu, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,
  • zamieszkują w jednym z krajów programu.

Studia drugiego stopnia, na które ubiegający się student został przyjęty, muszą prowadzić do uzyskania dyplomu (tytułu zawodowego studiów drugiego stopnia).

Uwaga! System pożyczek nie obejmuje studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+ na studia i/lub praktykę w celu zrealizowania części programu kształcenia za granicą. O pożyczkę mogą się ubiegać tylko osoby, które podjęły indywidualnie pełne studia drugiego stopnia za granicą.

Jaka może być wysokość pożyczki?

Do 12 tys. euro w przypadku rocznego programu studiów drugiego stopnia i do 18 tys. euro w przypadku dwuletniego programu studiów drugiego stopnia. Wysokość pożyczki będzie ustalana indywidualnie.

Gdzie złożyć wniosek?

Informacje dotyczące systemu pożyczek, na bieżąco aktualizowane, są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.  W sekcji „How to apply” strona ta podaje także aktualizowane informacje na temat sposobu ubiegania się o pożyczkę.