Sesje i warsztaty

Dzień 1

 • I

  Kreatywność a standaryzacja: pedagogika twórczości i jej postulaty pod adresem współczesnej szkoły
  Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

  Opis sesji: Od współczesnej szkoły i nauczycieli żąda się nauczania zachowań twórczych i stymulowania uczniów do kreatywności i innowacyjności.

  Wymagania te dobrze korespondują z głoszonymi od wielu dziesięcioleci postulatami pedagogiki twórczości, by uczynić z placówek oświatowych – szkoły twórcze lub lepiej: szkoły wspierające kreatywność uczniów.

  Pedagogika twórczości, na podstawie licznych badań i doświadczeń w realizacji programów twórczych, formułuje konkretne modele szkoły twórczej i wychowania do kreatywności.

  Niestety, pomiędzy tymi postulatami i modelami a praktyką szkolną istnieje wiele napięć i konfliktów, których źródłem jest standaryzacja wszelkich czynników i osiągnięć szkolnych oraz szkolny kult testów i „terror jedynej odpowiedzi”.

  Jak w tej sytuacji konstruktywnie wdrażać postulaty pedagogiki twórczości do codziennej dydaktyki szkolnej i kształcenia uczniów żyjących w nowym tysiącleciu, o którym guru zarządzania i przedsiębiorczości – Peter Drucker, powiedział, że walutą w nim będą twórcze pomysły? Oto pytanie, które będzie koncentrować uwagę uczestników Sesji.

 • II

  Od trudności do umiejętności: modele wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym
  Prowadzący: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

  Opis sesji: We wspólczesnej szkole inkluzyjnej uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami, niepowodzeniem szkolnym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mają już dobrze ugruntowane miejsce, chociaż stále konieczne są udoskonalenia oferowanego im wsparcia edukacyjnego i społecznego. Obecny model pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakładający wykorzystanie diagnozy funkcjonalnej, stwarza szczególna szanse, by praca pedagoiczną z ta grupą uczniów poza szczególową diagnozą wstepną doswiadczanych przez nich trudnosci obejmowała takze szeroko zakrojone oraz stále monitorowane i ewaluaowane działania postdiagnostyczne. Ich celem jest wyeksponowanie mocnych stron ucznia oraz doskonalenie posiadanych kompetencji.

  Celem sesji jest wymiana doświadczen i dobrych praktyk w zakresie modeli wspierania uczniów zagorżonych trudnoscimi i niepowodzeniami szkolnymi, zwłaszcza w oparciu o model projektowania uniwersalnego w uczeniu się (Universal Learning Design).​

 • III

  Od psychologii do edukacji: zasady podnoszenia skuteczności nauczania i wychowania
  Prowadzący: dr hab. Przemysław Bąbel

  Opis sesji: W pierwszej części sesji przedstawione zostaną zasady podnoszenia skuteczności nauczania, sformułowane na podstawie wyników badań psychologicznych nad procesami pamięci i uczenia się. Problematyka tej części koncentrować się będzie wokół odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sprawić, żeby uczniowie nie tylko skutecznie nabywali, ale przede wszystkim skutecznie wydobywali wiedzę i umiejętności nabyte w szkole wtedy, kiedy będą im potrzebne. W drugiej części sesji zaprezentowane zostaną zasady podnoszenia skuteczności oddziaływań wychowawczych, wywodzące się z badań prowadzonych w ramach stosowanej analizy zachowania. W tej części sesji nacisk kładziony będzie na zasady skutecznego motywowania uczniów i radzenia sobie z problemami wychowawczymi w szkole.

 • IV

  Role nauczyciela we współczesnej szkole a prestiż zawodu
  Prowadzący: dr Dominika Walczak

  Opis sesji: Rekonstrukcja mechanizmów kształtowania się pozycji społecznej nauczyciela, a zatem poznanie wyobrażeń samych nauczycieli o sobie i swojej pracy oraz społecznych oczekiwań wobec nauczycieli formułowanych przez różnych aktorów życia szkoły w dobie spadku atrakcyjności zawodu nauczyciela w Polsce i w Europie wydaje się nabierać szczególnego znaczenia. Można oczekiwać, że zachodzące współcześnie zjawiska, między innymi takie jak niż demograficzny, demokratyzacja dostępu do wiedzy, wzrost informatyzacji, konieczność uczenia się przez całe życie, inflacja wyższego wykształcenia, systematyczne zwiększanie się poziomu konsumpcji, ale także procesów indywidualizacji, partycypacji obywatelskiej oraz potrzeb w zakresie wyrażania własnej podmiotowości wpływają na pracę szkół i nauczycieli, a także oczekiwania wobec nauczycieli ze strony uczniów, rodziców uczniów, jak i całego społeczeństwa.

  W trakcie sesji będziemy  poszukiwać czynników kształtujących pozycję społeczną zawodu nauczyciela, które wydają się być kluczowe zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i jednostek – mogą bowiem wpływać na poczucie zaangażowania, zadowolenia i satysfakcji z pracy nauczycieli, co w efekcie przekłada się na jakość ich pracy, a ta na wyniki nauczania uczniów, relacje między nauczycielami a uczniami oraz rodzicami uczniów oraz wzrost współpracy i zaufania wszystkich aktorów życia szkoły.

 • V

  Nowoczesne doradztwo w szkołach: predyspozycje uczniów, a ich przyszłość zawodowa
  Prowadzący: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

  Opis sesji: Kompetencje doradcy zawodowego; kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe doradców; pedagogiczne i psychologiczne metody identyfikacji predyspozycji uczniów; określanie optymalnych dróg edukacyjnych i zawodowych uczniów; klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego; klasyfikacja zawodów i specjalności; opisy zawodów.

 • VI

  Kompetencje przyszłości w świetle „Diagnozy Cyfrowej 2017“
  Prowadzący: dr hab. inż. Marlena Plebańska

  Opis sesji: W czasie wystąpienia przedstawione zostaną potrzeby współczesnych uczniów w kontekście kompetencji określonych przez rynek pracy. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kształtowaniu dwóch kluczowych grup kompetencji przyszłości – kompetencjom społecznym oraz kompetencjom cyfrowym. Ta perspektywa zderzona zostanie z wynikami największego polskiego badania stanu cyfryzacji polskich szkół przeprowadzonego przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerem technologicznym firmą Librus (listopad 2017). Wystąpienie podsumowane zostanie propozycjami kierunków rozwoju polskiej edukacji w kontekście kształtowania kompetencji przyszłości z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 • VII

  Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu ucznia i nauczyciela: fakty i mity
  Prowadzący: dr Katarzyna A. Knopp

  Opis sesji: W pierwszej części sesji omówione zostaną takie zagadnienia, jak sposób definiowania inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, a przede wszystkim znaczenie funkcjonalne (ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na funkcjonowanie szkolne uczniów i funkcjonowanie zawodowe nauczycieli). Poruszona będzie również problematyka stymulowania rozwoju inteligencji emocjonalnej poprzez celowe oddziaływania wychowawcze, a także omówiona zostanie efektywność realizowanych w różnych krajach specjalnych programów ukierunkowanych na kształtowanie zdolności emocjonalnych. W drugiej części sesji, podczas dyskusji, uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi inteligencji emocjonalnej oraz jej miejsca w instytucjach edukacyjnych.

 • VIII

  Edukacja międzykulturowa w szkołach i jej rola. Wyzwania współczesnej edukacji w ramach inicjatyw UE
  Prowadzący: Magdalena Bartoszak

  Opis sesji: Co wiemy o innych kulturach? Czy i w jaki sposób przekazywana jest uczniom wiedza na temat międzykulturowości? Jaką wagę przykładamy do niej, czy stanowi inspirację do pracy dla nauczycieli? Czym są kompetencje kluczowe?

  Świat stawia przed nami coraz to nowe zadania, edukacja – także. Umiejętne propagowanie wiedzy odnośnie międzykulturowości stanowi nie lada wyzwanie dla odpowiedniego kształtowania postaw wśród uczniów. Z uwagi na stale postępujący proces globalizacji, niezwykle istotne wydaje się skupienie uwagi młodego pokolenia na przybliżaniu wiedzy odnośnie innych nacji kulturowych. Szkoła ma wpisaną w swoją misję oprócz edukowania, także wspieranie wychowania. Umiejętność zrozumienia myślenia oraz zachowania drugiego człowieka, wyrażania własnego zdania na dany temat, odnajdywania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, kooperacja z innymi dla wspólnych korzyści – to cele rozwojowe, na rzecz kształtowania kompetencji psychologicznych i odpowiednich postaw moralnych.

  Zrównoważony rozwój, działania ONZ, prawa człowieka, edukacja globalna i edukacja międzykulturowa – warto, aby zwrócić na nie, szczególną uwagę, w treściach nauczania.

  Tak jak drzewo potrzebuje solidnych korzeni, tak i uczeń, potrzebuje solidnej bazy wiedzy, bez której trudno wejść w życie i móc w pełni, z korzyścią dla siebie i innych, funkcjonować.

Dzień 2

 • I

  Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów ścisłych
  Prowadzący: dr hab. inż. Sławomir Wronka

  Opis sesji: W czasie sesji zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia. Często szkoła nie może pozwolić sobie na zakup bardzo drogiego wyposażenia (np. tablice interaktywne, duże monitory wysokiej rozdzielczości itp). To jednak nie przekreśla możliwości zastosowania niestandardowych metod wspomagania edukacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Liczą się dobre pomysły
  i zaangażowanie.

 • II

  Jak być przewodnikiem w dżungli „fake newsów“, czyli o krytycznym myśleniu i weryfikowaniu informacji
  Prowadzący: dr Monika Aksamit-Koperska, Dariusz Aksamit

  Opis sesji: „Myślenie o myśleniu to trudna sztuka, gdyż podczas myślenia o błędach też popełniamy błędy – co robić, skoro nie z naszej winy mamy umysły, które tak łatwo zwodzić, oszukiwać i nimi manipulować? Czym są błędy poznawcze, jak je rozpoznawać i jak pozostać czujnym? Skąd wiedzieć, czy artykuł o nauce, który właśnie czytamy (AMERYKAŃSCY NAUKOWCY ODKRYLI LEK NA RAKA!!!) to przełom czy nieźle brzmiący, ale jednak bełkot? O tym wszystkim na warsztacie!”

 • III

  Coaching i mentoring w szkole: innowacje na rzecz rozwoju
  Prowadzący: Lilianna Kupaj

  Opis sesji: Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

  • Czym jest coaching w edukacji?
  • Na czym polega ten innowacyjny proces?
  • Jakie badania dowodzą skuteczności coachingu w edukacji?
  • Do kogo jest skierowany coaching w szkole?
  • W jaki sposób rozwija kompetencje pedagogów?
  • Jak wpływa na uczenie się uczniów?

  Dodatkowo  uczestnicy przećwiczą wybrane kompetencje coachingowe oraz uświadomią sobie jak może wykorzystać te umiejętności do własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

  Metody szkoleniowe:

  Praca indywidualna, w małych grupach, dużych grupach, dyskusja moderowana, pytania i odpowiedzi, metafory, filmy instruktażowe.

 • IV

  Projekt eTwinning jako sposobność do rozwijania inteligencji wielorakich uczniów
  Prowadzący: Jolanta Okuniewska

  Opis sesji: Projekt eTwinning jako sposobność do rozwijania inteligencji wielorakich uczniów.

  Podczas sesji uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowym projektem eTwinning, poznają zasady kreowania sytuacji dydaktycznych w pracy projektowej nauczyciela i uczniów, które sprzyjają rozwojowi inteligencji wielorakich. Bedą mieć sposobność odnieść zdobytą wiedzę do swojej praktyki i zaplanować zadania dla uczniów pod kątem rozwijania ich wielorakich inteligencji.

  Uczestnicy dowiedzą się
  – jakie rodzaje inteligencji wielorakich wyróżnia Howard Gardner
  – jak odnieść tę wiedzę do zaplanowanych aktywności uczniów
  – na co zwracać uwagę, by praca z uczniem była efektywna

 • V

  Cyberbezpieczeństwo w szkołach: skuteczne strategie działania
  Prowadzący: dr Aneta Wilk, Adam Stępiński

  Opis sesji: Warsztaty skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania w praktykę dydaktyczną zasad bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież szkolną.  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość:

  – dowiedzieć się jak włączyć strategię eBezpieczeństwa w praktykę szkolną,

  – zapoznać się z różnymi typami działań, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania młodego pokolenia w sieci,

  – odkryć jak motywować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych,

  – poznać program eTwinning jako przestrzeń bezpiecznej współpracy szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 • VI

  Dziedzictwo kulturowe w dobie nowoczesnych mediów: nowe wyzwania i możliwości
  Prowadzący: dr Rafał Mazur

  Opis sesji: Określenie: dziedzictwo narodowe może kojarzyć się z czymś starym, archaicznym i podnisłym, co stanowi dla danego narodu wartość niemalże świętą. Co jednak, gdytakie dzieło, prafrazując słowa Gombrowicza,  nie zachwyca, choć powinno zachwycać? W sukurs przychodzą wtedy nowe technologie, które potrafią zetrzeć kurz nieaktualności i na nowo rozbudzić w odbiorcach emocje. Warsztaty oparte na tekście literackim Mendel Gdański  M. Konopnickiej stanowią próbę przeniesienia XIX-wiecznego tekstu we współczesność z wykorzystaniem telefonu komókowego, aplikacji, aparatu fotograficznego, kamery i kostiumów.

 • VII

  Język programowania jako kompetencja XXI wieku
  Prowadzący: Monika Mojsiejonek, Małgorzata Knap

  Opis sesji: Programowanie, kodowanie, algorytm, myślenie komputacyjne to hasła, które coraz częściej pojawiają się w środowisku edukacyjnym. Powody są oczywiste. Świat wokół nas staje się coraz bardziej zinformatyzowany. Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych treści nauczania. Jak donoszą badania naukowe – programowanie, które niekoniecznie musi wiązać się z tworzeniem programów komputerowych czy aplikacji, świetnie rozwija kreatywne myślenie i umiejętności analityczne. Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Chodzi o przełamanie stereotypu istniejącego wśród nauczycieli, że programowanie dotyczy tylko i wyłącznie informatyki. Podczas warsztatu opowiemy o trwającej kampanii „Programowanie z eTwinning“, podpowiemy gdzie szukać narzędzi do nauki programowania i przedstawimy mnóstwo praktycznych pomysłów do wykorzystania w klasie.

 • VIII

  Efektywna edukacja: w poszukiwaniu balansu pomiędzy technologią, kulturą i naturą
  Prowadzący: Anna Krzyżanowska

  Opis sesji: Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego z uczniami na każdym szczeblu edukacyjnym to rodzaj sztuki. Jej kreatorem staje się nauczyciel odpowiedzialny zarówno za realizację podstawy programowej przedmiotu, jak i umożliwianie swoim podopiecznym możliwie wszechstronnego rozwoju poznawczego i osobistego.

  Poziom efektywności tego procesu mierzony nie tyle za pomocą narzędzi zewnętrznych, ale stopniem partycypacji dziecka i kreatywności działania zauważalnie wzrasta, jeśli utrzymuje się rozsądny balans pomiędzy dydaktyką, możliwościami, jakie niosą technologie w edukacji, a inspirującym światem kultury i natury.

  Czy w rzeczywistości przedszkolnej/szkolnej zdominowanej przez materiały dydaktyczne i multimedia jest jeszcze miejsce na eksplorację otoczenia i odkrywanie jego tajemnic? Czy warto?