Wspólne studia od A do Z

Czym różni się wspólny dyplom od dyplomu podwójnego? Co oznacza termin wspólne studia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w nowej publikacji przygotowanej przez ekspertów z tej dziedziny.

Przewodnik zatytułowany Joint degrees from A to Z. A reference guide for practitioners, stworzony przez ekspertów z uczelni oraz byłych biur krajowych programu Erasmus Mundus, to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy planują przygotować nowy program studiów przy współpracy z inną uczelnią lub taki program już prowadzą.

W publikacji znajdziemy wiele informacji na temat przygotowania wspólnego programu. Autorzy opisali m.in. tworzenie ścieżki kształcenia w oparciu o przykładowe schematy mobilności oraz zagadnienia związane z: rekrutacją studentów, marketingiem i szeroko pojętą opieką nad studentami oraz organizacją procesu oceny efektów kształcenia i wydawania dyplomu lub dyplomów. W przewodniku nie zabrakło również informacji mniej oczywistych, ale niezwykle istotnych dla całego procesu, a dotyczących np.: odniesienia do ram prawnych regulujących prowadzenie wspólnych studiów, akredytacji wspólnych programów, wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości, doboru partnerów oraz korzyści płynących z prowadzenia wspólnych studiów. Ważnym aspektem publikacji jest także bardzo szeroki katalog informacji źródłowych.

Co warto podkreślić, w publikacji omówiono tworzenie wspólnych studiów w ramach wszystkich trzech cyklów kształcenia: studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich, a podane informacje są oparte na rozwiązaniach przetestowanych przez uczelnie w Europie.

Autorzy przewodnika zgromadzili w jednym miejscu informacje dotyczące wszystkich aspektów wspólnych studiów, które do tej pory były rozproszone. Trzeba jednak pamiętać, że tworzenie wspólnego programu wymaga również znajomości zasad i ograniczeń prawnych stosowanych w danej uczelni i kraju. Dlatego poza zapoznaniem się z in- formacjami podanymi w przewodniku za- wsze należy dotrzeć do przepisów obowiązujących w każdym kraju wchodzącym w skład konsorcjum prowadzącego wspólne studia. Trzeba też sprawdzić wewnętrzne regulacje każdej z uczelni.

Wspólne studia są doskonałym narzędziem umiędzynarodowienia, stosowanym przez coraz większą liczbę uczelni, na co wskazują badania European Association for International Education (EAIE), opublikowane w EAIE Barometer. Wynika z nich, że prawie 50 proc. uczelni w Europie kładzie nacisk na umiędzynarodowienie poprzez tworzenie nowych wspólnych programów studiów. Podobne wnioski płyną z badania na temat internacjonalizacji uczelni, przeprowadzonego przez IAU (International Association of Universities) w 2014 r., według którego tworzenie wspólnych programów studiów jest jednym z trzech najważniejszych elementów internacjonalizacji, wskazywanych przez uczelnie na całym świecie.

Warto, aby jak najwięcej polskich szkół wyższych działało zgodnie z tym trendem – dzięki temu Polska będzie mogła poprawić konkurencyjność systemu szkolnictwa wyższego. Przewodnik Joint degrees from A to Z może w tym pomóc.

Publikacja Joint degrees from A to Z. A reference guide for practitioners powstała w ramach projektu JDAZ, Joint degrees from A to Z wspófinansowanego z programu Erasmus Mundus. W projekcie uczestniczyła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na stronie www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz

Autor:

Anna Bielecka
program Erasmus+ Szkolnictwo wyższe