Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu “Europejskie ramy dla mobilności praktykantów: rozwijanie europejskiego obywatelstwa i umiejętności poprzez integrację młodych na rynku pracy”

Komisja Europejska w dniu 25 stycznia 2017 roku opublikowała Zaproszenie do składania wniosków VP/2017/007 w ramach pilotażowego projektu mającego na celu promowanie i wzmacnianie długoterminowej mobilności praktykantów pt. „Europejskie ramy dla mobilności praktykantów: rozwijanie europejskiego obywatelstwa i umiejętności poprzez integrację młodych na rynku pracy” (Pilot Project on long-term mobility for apprentices “A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market”).

Wyniki prowadzonych badań wykazały, że korzyści wynikające z zagranicznej mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe rosną wraz z długością pobytu za granicą. Mobilności trwające więcej niż 6 miesięcy mają największą wartość jeśli chodzi o poprawę umiejętności i kompetencji, czy to zawodowych czy osobistych i niosą korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa jak i praktykanta. Podczas gdy krótsze staże (poniżej 6 miesięcy) umożliwiają głównie poprawę kompetencji osobistych i społecznych, dłuższe wyjazdy mają znaczący wpływ na podniesienie umiejętności zawodowych i zatrudnialności praktykanta, co następnie przekłada się także na jakość pracy przedsiębiorstwa.

Głównym celem niniejszego projektu jest umożliwienie młodym praktykantom zdobywania i rozwijania umiejętności zawodowych, wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy oraz podniesienie świadomości europejskiego obywatelstwa. Cel ten ma być zrealizowany poprzez szereg działań zmierzających do stworzenia ram formalnych i instytucjonalnych wspierających organizację mobilności praktykantów od momentu ich wyjazdu za granicę do dnia powrotu do kraju.

W szczególności, prowadzone działania powinny mieć na celu:

 1. określenie wśród właściwych interesariuszy poziomu zapotrzebowania na organizację długoterminowych (trwających od 6 do 12 miesięcy) transnarodowych mobilności praktykantów oraz poziomu zainteresowania udziałem w nich samych potencjalnych uczestników;
 2. określenie barier (prawnych, praktycznych, instytucjonalnych, itp.) uniemożliwiających podejmowanie przez praktykantów długoterminowych mobilności;
 3. zidentyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i tzw. historii sukcesu w zakresie długoterminowych mobilności praktykantów.

Granty przyznane w ramach niniejszego Zaproszenia do składania wniosków będą służyły dofinansowaniu działań zmierzających do osiągnięcia w/w celów, a także tych wymienionych poniżej. Następujące wydatki mogą być uwzględnione: koszty poniesione przez beneficjentów na rozwój infrastruktury i sieci współpracy oraz koszty rzeczywiste związane z realizacją mobilności przez praktykanta (tj. podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, inne koszty związane z utrzymaniem za granicą).

W ramach projektu należy uwzględnić następujące działania:

 1. Rekrutacja uczestników mobilności i dopasowanie ich profilu do potrzeb przedsiębiorstwa przyjmującego za granicą. W ramach tego działania należy również upewnić się, że kandydat posiada odpowiednią znajomość języka kraju przyjmującego, a w razie potrzeby, zapewnić mu odpowiednie przygotowanie językowe przed wyjazdem i podczas mobilności.
 2. Organizacja zajęć przygotowujących do wyjazdu, niezbędnych szkoleń i kursów językowych.
 3. Opracowanie szczegółowych porozumień o programie zajęć, uwzględniających kwalifikacje uczestnika, efekty uczenia się i zasady ich uznania oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.
 4. Organizacja i sfinansowanie podróży i zakwaterowania dla wybranych uczestników (podróż w obie strony z miejsca zamieszkania, zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania, inne koszty związane z utrzymaniem uczestnika za granicą).
 5. Realizacja odpowiednich działań integrujących młodych praktykantów w kraju przyjmującym w celu wzmacniania u nich poczucia europejskiego obywatelstwa.
 6. Zapewnienie mentora w przedsiębiorstwie goszczącym za granicą.
 7. Przeprowadzenie szczegółowej oceny i ewaluacji mobilności na różnych jej etapach w celu określenia dobrych praktyk, a także czynników:
 1. Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji długoterminowych mobilności praktykantów w przedsiębiorstwach.
 2. Prowadzenie bieżącej ewaluacji wszystkich aspektów związanych z pobytem praktykantów za granicą (przygotowanie, integracja, zgodność programu stażu i uzyskanych umiejętności, świadomość europejskiego obywatelstwa, rozwój kompetencji językowych, środowisko pracy i nauki w relacjach samych uczestników), z uwzględnieniem mechanizmów przekazywania jej wyników Komisji Europejskiej.
 3. Określenie różnych sposobów społecznego wspierania mobilności praktykantów w Europie i ich optymalizacji.
 4. Opracowanie i wdrożenie planu informowania o korzyściach płynących z długoterminowych mobilności i podnoszenia świadomości w tym zakresie. Plan ten powinien uwzględniać potrzeby danego rynku pracy i interesariuszy sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin składania wniosków w ramach niniejszego Zaproszenia upływa 29 marca 2017 roku. Formularz wniosku oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wnioski mogą składać organizacje, publiczne lub prywatne (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) aktywnie działające w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]