Zaproszenie do składania wniosków – EAC/S16/2018

Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie rocznego programu prac na 2018 r. w zakresie realizacji projektów pilotażowych zgodnie z decyzją Komisji C(2018) 1602 z dnia 21 marca 2018 r.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę uchodźców, którzy chcą się osiedlić w Unii Europejskiej, istnieje duże zapotrzebowanie na skuteczne inicjatywy w zakresie integracji i włączenia społecznego.

Sport jest jednym z dostępnych narzędzi, które można wykorzystać w celu udanej integracji uchodźców, zaś lokalne projekty sportowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w ułatwianiu integracji uchodźców w nowych społecznościach. W całej Unii Europejskiej, na poziomie państw członkowskich lub w ramach unijnych programów, podejmuje się wiele różnych inicjatyw i już realizuje innowacyjne projekty.
Potencjał sportu jako narzędzia włączenia społecznego został już dobrze udokumentowany; w wielu państwach członkowskich UE w coraz większym stopniu wykorzystuje się możliwości, jakie oferują projekty sportowe, celem wsparcia włączenia społecznego uchodźców w społecznościach przyjmujących. Niniejszy projekt pilotażowy stanowi wkład w te działania i w lepszą integrację uchodźców za pomocą sportu.

1. Cele
W następstwie zaproszenia do składania wniosków z 2016 r. dotyczącego propagowania środków z zakresu polityki w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz działań na rzecz uchodźców oraz zaproszenia do składania wniosków z 2017 r. dotyczącego sportu jako narzędzia integracji i włączenia społecznego uchodźców, obecne zaproszenie do składania wniosków ma na celu wspieranie lokalnych projektów sportowych ukierunkowanych na integrację uchodźców. Wybranych zostanie około 25 projektów. Projekty te powinny angażować lokalne organizacje sportowe i muszą skoncentrować zasoby na działaniach skierowanych na uczestnictwo kobiet i mężczyzn i włączenie uchodźców w mieszane dyscypliny sportowe, zwłaszcza w przypadku osób młodych (poniżej 30 roku życia).
Oprócz konkretnych działań mających na celu integrację uchodźców przez sport oczekiwane są następujące rezultaty:
– wspieranie bezpośredniego zaangażowania uchodźców i społeczności przyjmujących w strategicznych miejscach w UE w realizację projektu;
– promowanie podejścia ogólnoeuropejskiego, zwiększanie potencjału europejskich społeczności przyjmujących w zakresie skutecznego angażowania i integrowania uchodźców dzięki sportowi.
Głównym celem tego działania jest identyfikacja i wspieranie dobrych praktyk w UE; ma ono też promować opracowanie metod pozwalających na przeprowadzenie oceny skutków w sposób systematyczny i możliwy do odtworzenia. Działania związane z integracją uchodźców przez sport powinny być dostępne na platformie tworzenia sieci kontaktów.

Pojęcie „uchodźcy” oznacza osoby mające oficjalny status uchodźcy w państwie członkowskim UE, a także osoby, które oficjalnie wystąpiły o nadanie statusu uchodźcy w UE i których wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. Osoby ze środowisk migracyjnych, które nie są „uchodźcami”, nie są objęte zakresem niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Realizacja projektu pilotażowego będzie przebiegać z należytym uwzględnieniem komplementarności z unijnym programem Erasmus+ Sport i działaniami kwalifikowalnymi również w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także działaniami obecnie finansowanymi w ramach projektu pilotażowego „Propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej w całej Europie”.

2. Kryteria kwalifikowalności
Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać przedstawione przez wnioskodawców spełniających następujące kryteria:
– być organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność w dziedzinie sportu i zajmującą się organizacją zajęć sportowych. Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach niniejszego zaproszenia;
– posiadać siedzibę w jednym z 28 państw członkowskich UE.
Kwalifikowalne są tylko wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w państwach członkowskich UE.
Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie art. II.17.2 umowy o udzielenie dotacji.

3. Kwalifikujące się działania
Proponowane działania muszą skoncentrować zasoby na projektach w dziedzinie sportu, w których uczestniczą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Działania te muszą być ustanowione w ramach wspólnych wartości europejskich1 i w poszanowaniu tych podstawowych zasad, a zwłaszcza tolerancji, równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
Poniżej podany jest niewyczerpujący wykaz głównych działań kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków:
– Działania sportowe mające na celu promowanie uczestnictwa uchodźców.
1 Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 1-390): „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

– Opracowanie, identyfikacja, promocja i wymiana działań i dobrych praktyk dotyczących udziału uchodźców w zajęciach sportowych i mających wyraźny cel integracji uchodźców ze społeczeństwami przyjmującymi.
Działania te muszą się odbywać w państwach członkowskich UE.
Okres realizacji:
– działania nie mogą rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2019 r.;
– działania powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres dłuższy niż jest to zapisane w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane.

4. Kryteria przyznania finansowania
Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:
– znaczenie projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów):
Zakres, w jakim:
– wniosek przyczynia się do osiągnięcia celu polegającego na wspieraniu integracji poprzez sport uchodźców w społeczeństwach przyjmujących UE;
– projekt opiera się na odpowiednim i konkretnym ustaleniu potrzeb uchodźców i lokalnych społeczności przyjmujących;
– cele projektu są jasno określone, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla uchodźców i lokalnych społeczności przyjmujących.
– jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów):
Ogólna jakość projektu i realizacji proponowanych działań, a także sposób osiągnięcia założonych celów:
– opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie);
– trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone również po zakończeniu projektu);
– proponowany budżet (spójność między proponowanymi celami, działaniami, metodyką i proponowanym budżetem projektu);
– jakość i wykonalność proponowanej metodyki.
– zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów):
Zakres, w jakim:
– wnioskodawca wykazał swoją zdolność do organizowania, koordynacji i realizacji różnorodnych aspektów proponowanych działań;
– zespół projektu dysponuje odpowiednią kombinacją doświadczenia i wiedzy fachowej, które wspierają pomyślne osiągnięcie oczekiwanych rezultatów projektu;
– skład i adekwatność proponowanego zespołu i role przydzielone poszczególnym członkom zespołu.

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na podstawie wyżej określonej punktacji.
Do pierwszego i drugiego kryterium łącznie zastosowany zostanie minimalny próg 60 punktów.
Ponadto minimalny próg 70 punktów zostanie zastosowany do wszystkich kryteriów przyznania dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tych progów, zostaną odrzucone.

5. Dostępny budżet
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 1 400 000 EUR.
Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych. Środki na kolejne lata zostaną potwierdzone w późniejszym terminie.

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 60 000 EUR.
Komisja zamierza finansować około 25 wniosków.
Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych.

6. Termin składania wniosków
Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie, na której znajduje się zaproszenie do składania wniosków.
Należycie wypełniony formularz należy przedłożyć przed dniem 7 czerwca 2018 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).
Wnioski przesyłane na papierze, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób nie będą przyjmowane.

7. Informacje dodatkowe

W razie pytań proszę kontaktować się z: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]