Erasmus lekiem na bezrobocie

Erasmus to nie tylko wielka przygoda i możliwość nauki w międzynarodowym środowisku. To przede wszystkim cenne doświadczenia, które przekładają się na większe możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową. Badania „European Inpact Study” opublikowane przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Młodzi ludzie, którzy studiują lub odbywają staż za granicą, nie tylko zdobywają wiedzę w konkretnych dziedzinach, ale też doskonalą kluczowe umiejętności przekrojowe, które są wysoce cenione przez pracodawców. Ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród stypendystów programu Erasmus jest o połowę mniejsze w porównaniu z absolwentami, którzy nie studiowali ani nie odbywali stażu za granicą. Co więcej, pięć lat po ukończeniu studiów stopa bezrobocia jest w tej grupie niższa o 23 proc.

Wyniki badania efektów programu Erasmus są niezwykle znaczące w kontekście niedopuszczalnie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych osób w UE. Przesłanie jest wyraźne: jeśli odbędziecie studia lub staż za granicą, zwiększą się wasze szanse na zdobycie pracy. Nowy program Erasmus+ będzie w latach 2014–2020 oferować stypendia unijne dla czterech milionów osób, dając im możliwość poznania życia w innym kraju poprzez studia, staż, nauczanie lub wolontariat”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, przedstawiając wyniki badania.

Z nowego badania wynika, że podejmując decyzję o zatrudnieniu, 92 proc. pracodawców wybiera osoby o doskonalonych przez ten program cechach osobowości – tolerancyjnych, budujących zaufanie, potrafiących rozwiązywać problemy, ciekawych i otwartych na nowe wyzwania . Testy przeprowadzone przed okresami wymiany za granicą i po nich pokazują, że u studentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus, te cechy osobowości ujawniają się silniej jeszcze przed wyjazdem na wymianę; po powrocie różnica ta zwiększa się w porównaniu z innymi studentami o średnio 42 proc.


Wyjazd za granicę w trakcie studiów zmienia życie na wiele sposobów. Aż 33 proc. byłych stypendystów programu Erasmus związało się z partnerem z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. Komisja Europejska szacuje, że 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium, co oznacza, że od roku 1987 (rok uruchomienia programu Erasmus w Europie; Polska przystąpiła do programu w roku 1998) z „erasmusowych związków” urodziło się około miliona dzieci.

W ciągu najbliższych siedmiu lat (2014-2020) nowy program Erasmus+ zapewni możliwość wyjazdu za granicę 4 mln osób, w tym 2 mln studentów i 300 tys. pracowników naukowych. Ponadto z programu sfinansowana będzie wymiana z udziałem pozaeuropejskich krajów partnerskich dla 135 tys. studentów i pracowników akademickich. Erasmus+ będzie jeszcze bardziej dostępny dzięki zwiększonemu wsparciu językowemu oraz bardziej elastycznym przepisom oraz dodatkowemu wsparciu dla osób o specjalnych potrzebach, ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub z regionów oddalonych geograficznie.

Znani absolwenci programu Erasmus – przykłady ciekawych karier

Publikacja wydana na 25-lecie programu Erasmus

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]