Zapra­szamy na Dzień Infor­ma­cyjny Pro­gramu Era­smus+ w Poznaniu

Zapra­szamy na Dzień Infor­ma­cyjny Pro­gramu Era­smus+! 18 marca w Pozna­niu odpo­wiemy na Wasze pyta­nia, dowie­cie się m.in.: jak zacząć reali­zo­wać mię­dzy­na­ro­dowy pro­jekt edu­ka­cyjny? W jaki spo­sób zna­leźć part­ne­rów i pomysł na dzia­ła­nia? Kiedy można ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie z pro­gramu Era­smus+ oraz kto może w nim uczest­ni­czyć?

Zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w pro­gramie Era­smus+ zapra­szamy 18 marca br. (pią­tek) na spo­tka­nia z eks­per­tami Naro­do­wej Agen­cji pod­czas Dnia Infor­ma­cyj­nego Pro­gramu Era­smus+ w Pozna­niu. Wyda­rze­nie towa­rzy­szy 20. Tar­gom Edu­ka­cyj­nym (Pawi­lon 7, Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Poznań­skie, ul. Gło­gow­ska 14). Zapra­szamy do reje­stro­wa­nia się na wybrane warsz­taty.

Wolon­ta­riat, zagra­niczne staże i prak­tyki, stu­dia na euro­pej­skich uczel­niach, podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, roz­wój pasji i zain­te­re­so­wań, pozna­nie nowych moż­li­wo­ści, wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści na rynku pracy – to tylko nie­które z haseł towa­rzy­szą­cych pro­gramowi Era­smus+. Tylko w 2016 r. budżet pro­gramu wynie­sie ok. 2,2 mld euro (w tym dla Pol­ski na ten rok prze­zna­czono 102,9 mln euro). Dyrek­to­rzy pla­có­wek edu­ka­cyj­nych, nauczy­ciele, peda­go­dzy, osoby pra­cujące z mło­dzieżą i oso­bami doro­słymi, wszy­scy, któ­rzy zain­te­re­so­wani są udzia­łem w pro­gramie Era­smus+ pod­czas orga­ni­zo­wa­nego w Pozna­niu spo­tka­nia znajdą nie tylko inspi­ra­cje, ale też uży­teczne porady doty­czące wnio­sko­wa­nia.

[custom_button link=”https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/akademia/dzien-informacyjny-programu-erasmus-w-poznaniu/”]Szczegółowy program i rejestracja[/custom_button]

Sto­isko infor­ma­cyjne

Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji zapra­sza na sto­isko infor­ma­cyjne pro­gramu Era­smus+ (Salon Wypo­sa­że­nia Szkół, Hala nr 7). Eksperci pro­gramu Era­smus+ oraz ECVET opo­wie­dzą o moż­li­wo­ściach, jakie pro­gram Era­smus+ daje uczniom, stu­den­tom, nauczy­cie­lom, kadrze zarzą­dza­ją­cej oświatą oraz insty­tu­cjom edu­ka­cyj­nym. Udzielą rów­nież infor­ma­cji na temat Euro­pej­skiego sys­temu aku­mu­lo­wa­nia i prze­no­sze­nia osią­gnięć w kształ­ce­niu i szko­le­niu zawo­do­wym (ECVET), który uła­twia zdo­by­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, a przez to wspiera mobil­ność zawo­dową oraz ucze­nie się przez całe życie.

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia

Orga­ni­za­to­rem Dnia Infor­ma­cyj­nego Pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, Naro­dowa Agen­cja Pro­gramu Era­smus+. FRSE od ponad 20 lat zmie­nia obli­cze pol­skiej edu­ka­cji. To rów­nież jedyna w Pol­sce insty­tu­cja z tak ogrom­nym doświad­cze­niem w zarzą­dza­niu kil­ku­na­stoma edu­ka­cyj­nymi pro­gra­mami euro­pej­skimi.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]